Κουμπί DISP(Οθόνη/Εικονοσκόπιο)

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις λειτουργίες εμφάνισης οθόνης που μπορούν να επιλεγούν για το εικονοσκόπιο χρησιμοποιώντας το κουμπί DISP (Ρύθμιση οθόνης) σε λειτουργία λήψης.

  1. MENU (Camera Settings2) → [DISP Button][Monitor] ή [Finder] → επιθυμητή ρύθμιση → [Enter].
    Τα στοιχεία που επισημαίνονται με (σημάδι επιλογής) είναι διαθέσιμα.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Γραφική οθόνη :
Εμφανίζει βασικές πληροφορίες λήψης. Εμφανίζει γραφικά την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος.
Display All Info. :
Εμφανίζει πληροφορίες εγγραφής.
No Disp. Info. :
Δεν εμφανίζει πληροφορίες εγγραφής.
Ιστόγραμμα :
Εμφανίζει με γραφικό τρόπο την κατανομή φωτισμού.
Επίπεδο :
Υποδεικνύει αν το προϊόν είναι ευθυγραμμισμένο προς την μπροστά-πίσω (A) και την οριζόντια (B) κατεύθυνση. Όταν το προϊόν είναι ευθυγραμμισμένο προς οποιαδήποτε από τις δύο κατευθύνσεις, η ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα.

Εμφάνιση επιπέδου

Για το εικονοσκόπιο*:

Εμφανίζει μόνο τις πληροφορίες λήψης στην οθόνη, όχι το θέμα. Αυτή η ρύθμιση αποτελεί μία ρύθμιση προβολής για τη λήψη με το εικονοσκόπιο.

Οθόνη κλειστή*:

Κλείνει πάντα την οθόνη κατά τη λήψη εικόνων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη κατά την αναπαραγωγή εικόνων ή κατά τη λειτουργία του MENU. Αυτή η ρύθμιση αποτελεί μία ρύθμιση προβολής για τη λήψη με το εικονοσκόπιο.

*Αυτές οι λειτουργίες οθόνης είναι διαθέσιμες μόνο στη ρύθμιση[Οθόνη].

Σημείωση

  • Αν γείρετε το προϊόν προς τα εμπρός ή πίσω σε μεγάλο βαθμό, το επίπεδο σφάλματος θα είναι υψηλό.
  • Το προϊόν μπορεί να έχει ένα περιθώριο απόκλισης κατά προσέγγιση ±1° ακόμα κι όταν η κλίση διορθώνεται από την ευθυγράμμιση.