Αναπαραγωγή εικόνων με τη χρήση της παρουσίασης (Παρουσίαση)

Αναπαράγει συνεχώς και αυτόματα τις εικόνες.

  1. MENU(Rotate) → [Slide Show] → επιθυμητή ρύθμιση.
  2. Επιλέξτε [Enter].

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Repeat:
Επιλέξτε [On], με το οποίο οι εικόνες αναπαράγονται σε συνεχή κυκλική σειρά ή [Off], με το οποίο η συσκευή εξέρχεται από τη λειτουργία παρουσίασης, όταν όλες οι εικόνες έχουν αναπαραχθεί μία φορά.
Interval:
Επιλέξτε το διάστημα μεταξύ της προβολής των εικόνων ανάμεσα σε [1 Sec.], [3 Sec], [5 Sec], [10 Sec] ή [30 Sec].

Για έξοδο από τη λειτουργία παρουσίασης εικόνων στο μέσο της αναπαραγωγής

Πατήστε το κουμπί MENU για έξοδο από τη λειτουργία παρουσίασης. Δεν μπορείτε να θέσετε σε παύση την παρουσίαση εικόνων.

Συμβουλή

  • Κατά την αναπαραγωγή, μπορείτε να εμφανίσετε την προηγούμενη/επόμενη εικόνα πατώντας το δεξί/αριστερό κουμπί του τροχού ελέγχου.
  • Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την παρουσίαση εικόνων μόνο όταν η επιλογή [View Mode] έχει ρυθμιστεί σε [Date View] ή [Folder View(Still)].