Αριθμός εγγράψιμων εικόνων

Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή και την ενεργοποιείτε, ο αριθμός των εικόνων που μπορούν να εγγραφούν (εφόσον συνεχίσετε τη λήψη με τις τρέχουσες ρυθμίσεις) εμφανίζεται στην οθόνη.

Σημείωση

  • Όταν ένα "0" (ο αριθμός εγγράψιμων εικόνων) αναβοσβήνει πορτοκαλί, σημαίνει ότι η κάρτα μνήμης είναι πλήρης. Αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης με μια άλλη ή διαγράψτε εικόνες από την τρέχουσα κάρτα μνήμης.
  • Όταν το «NO CARD» αναβοσβήνει πορτοκαλί, σημαίνει ότι δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης. Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης.

Ο αριθμός των εικόνων που μπορούν να εγγραφούν σε μια κάρτα μνήμης

Στον ακόλουθο πίνακα, εμφανίζεται ο κατά προσέγγιση αριθμός εικόνων που μπορούν να εγγραφούν σε μια κάρτα μνήμης που έχει διαμορφωθεί με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή. Οι τιμές έχουν οριστεί με χρήση τυπικών καρτών μνήμης της Sony για δοκιμές.

Οι τιμές μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και τον τύπο της κάρτας μνήμης που χρησιμοποιείται.

[Μέγεθος εικόνας JPEG]: [L: 24M]
[Αναλογία διαστάσεων]: [3:2]*1

(Μονάδες: Εικόνες)

JPEG Quality/File Format 64 GB 128 GB
JPEG Τυπικό 8700 17000
JPEG Fine 6100 12000
JPEG Extra Fine 3400 6800
RAW & JPEG (Συμπιεσμένο RAW)*2 1.600 3300
RAW (Συμπιεσμένο RAW) 2300 4600
RAW & JPEG (Μη συμπιεσμένο RAW)*2 1000 2000
RAW (Μη συμπιεσμένο RAW) 1200 2400

*1Όταν το [Aspect Ratio] έχει οριστεί σε άλλο από [3:2], μπορείτε να εγγράψετε περισσότερες εικόνες από αυτές που φαίνονται στον πίνακα ανωτέρω. (εκτός από όταν έχει επιλεχθεί το [RAW])

*2 Το [JPEG Quality] όταν έχει επιλεγεί το [RAW & JPEG]: [Fine]

Σημείωση

  • Ακόμα κι αν ο αριθμός υπολειπόμενων εικόνων για λήψη υπερβαίνει τις 9.999 εικόνες, εμφανίζεται η ένδειξη "9999".
  • Οι αριθμοί που εμφανίζονται είναι όταν χρησιμοποιείτε μια κάρτα μνήμης Sony.