Περιστροφή εικόνας (Περιστροφή)

Περιστρέφει μια εγγεγραμμένη στατική εικόνα αριστερόστροφα.

  1. Εμφανίστε την εικόνα προς περιστροφή και μετά επιλέξτε MENU(Playback) → [Rotate].
  2. Πατήστε στο κέντρο του τροχού ελέγχου.
    Η εικόνα περιστρέφεται αριστερόστροφα. Η εικόνα περιστρέφεται καθώς πατάτε στο κέντρο.
    Εάν περιστρέψετε την εικόνα μια φορά, η εικόνα παραμένει περιστραμμένη, ακόμα και αφού απενεργοποιηθεί το προϊόν.

Σημείωση

  • Ακόμα και όταν περιστρέφεται ένα αρχείο εικόνας, θα αναπαράγεται οριζόντια στην οθόνη ή στο εικονοσκόπιο της φωτογραφικής μηχανής.
  • Ενδέχεται να μην μπορείτε να περιστρέψετε εικόνες που έχουν τραβηχτεί χρησιμοποιώντας άλλα προϊόντα.
  • Όταν προβάλλετε περιστρεμμένες εικόνες σε έναν υπολογιστή, οι εικόνες μπορεί να προβάλλονται στον αρχικό τους προσανατολισμό ανάλογα με το λογισμικό.