Ποιότητα JPEG (στατική εικόνα)

Επιλέγει την ποιότητα εικόνας JPEG όταν η [File Format] έχει ρυθμιστεί σε [RAW & JPEG] ή [JPEG].

  1. MENU (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) → [Quality JPEG] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Πολύ λεπτή/Υψηλή/Τυπική
Αφού ο βαθμός συμπίεσης έχει αυξηθεί από [Extra fine] σε [Fine] σε [Standard], το μέγεθος αρχείου μειώνεται αναλόγως. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται εγγραφή περισσότερων αρχείων σε μία κάρτα μνήμης, αλλά η ποιότητά τους είναι χαμηλότερη.