Ταχύτητα PB για διάστημα

Ορίζει την ταχύτητα αναπαραγωγής για στατικές εικόνες κατά τη [Συν. PB for Interval].
  1. MENU → (Playback) → [PB Speed for Interval] → επιθυμητή ρύθμιση.

Συμβουλή

  • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής στρέφοντας το κουμπί ελέγχου ή τον τροχό ελέγχου κατά τη διάρκεια του [Cont.. PB for Interval].