Αυτόματο αργό κλείστρο (ταινία)

Ρυθμίζει εάν θα γίνει αυτόματη προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου κατά την εγγραφή ταινιών, όταν το θέμα είναι σκοτεινό.

  1. MENU(Camera Settings2) → [Auto Slow Shutter] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

On:
Χρησιμοποιεί το αυτόματο αργό κλείστρο. Η ταχύτητα του κλείστρου μειώνεται αυτόματα κατά την εγγραφή σε σκοτεινές τοποθεσίες. Μπορείτε να μειώσετε το θόρυβο της ταινίας χρησιμοποιώντας αργή ταχύτητα κλείστρου κατά την εγγραφή σε σκοτεινές τοποθεσίες.
Off:
Δεν χρησιμοποιεί το αυτόματο αργό κλείστρο. Η εγγεγραμμένη ταινία θα είναι σκοτεινότερη από ό,τι αν είχατε επιλέξει το [On], αλλά μπορείτε να εγγράψετε ταινίες με ομαλότερη κίνηση και λιγότερη θολότητα.

Σημείωση

  • Το [Auto Slow Shut.] δεν λειτουργεί στις εξής περιπτώσεις:
    • Κατά τις λήψεις αργής κίνησης/γρήγορης κίνησης
    • (Προτεραιότητα κλείστρου)
    • (Χειροκίνητη έκθεση)
    • Όταν το [ISO] είναι ρυθμισμένο σε λειτουργία άλλη πέραν της [ISO AUTO].