Συνδ. πληρ. τοποθ. Link Set.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Imaging Edge Mobile για να αποκτήσετε πληροφορίες τοποθεσίας από ένα smartphone που είναι συνδεδεμένο με τη φωτογραφική μηχανή σας με τη χρήση σύνδεσης Bluetooth. Μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες τοποθεσίας κατά τη λήψη των εικόνων.

Προετοιμασία εκ των προτέρων

Για να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες τοποθεσίας που συνδέουν τη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής, απαιτείται η εφαρμογή Imaging Edge Mobile.

Αν η «Σύνδεση πληροφοριών τοποθεσίας» δεν εμφανίζεται στην πάνω σελίδα του Imaging Edge Mobile, πρέπει να εκτελέσετε τα ακόλουθα βήματα εκ των προτέρων.

 1. Εγκαταστήστε το Imaging Edge Mobile στο smartphone σας.

  • Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Imaging Edge Mobile από το application store του smartphone σας. Αν έχετε ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, ενημερώστε την στην πιο πρόσφατη έκδοση.
 2. Μεταφέρετε μια προεγγεγραμμένη εικόνα στο smartphone σας με τη χρήση της λειτουργίας [Send to Smartphone].

  • Αφού μεταφέρετε μια εικόνα που έχει εγγραφεί με τη φωτογραφική μηχανή στο smartphone σας, η «Σύνδεση πληροφοριών τοποθεσίας» θα εμφανιστεί στην πάνω σελίδα της εφαρμογής.

Διαδικασία λειτουργίας

Εικονίδιο smartphone: Λειτουργίες που εκτελούνται στο smartphone

Εικονίδιο φωτογραφικής μηχανής: Λειτουργίες που εκτελούνται στη φωτογραφική μηχανή

 1. Εικονίδιο smartphone: Επιβεβαιώστε πως η λειτουργία Bluetooth στο smartphone σας είναι ενεργοποιημένη.

  • Μην εκτελέσετε τη λειτουργία σύζευξης Bluetooth στην οθόνη ρύθμισης του smartphone σας. Στα βήματα 2 έως 7, η λειτουργία σύζευξης εκτελείται με τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής και της εφαρμογής Imaging Edge Mobile.
  • Αν κατά λάθος εκτελέσετε τη λειτουργία σύζευξης στην οθόνη ρύθμισης του smartphone στο βήμα 1, ακυρώστε τη σύζευξη και εκτελέσετε τότε τη λειτουργία σύζευξης ακολουθώντας τα βήματα 2 έως 7, με τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής και της εφαρμογής Imaging Edge Mobile.
 2. Εικονίδιο φωτογραφικής μηχανής: Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε MENU (Δίκτυο) → [Bluetooth Settings][Bluetooth Function] [On].

 3. Εικονίδιο φωτογραφικής μηχανής: Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε MENU (Δίκτυο) → [Bluetooth Settings] [Pairing].

 4. Εικονίδιο smartphone: Εκκινήστε το Imaging Edge Mobile στο smartphone σας και πατήστε "Location Information Linkage".

  • Αν η «Σύνδεση πληροφοριών τοποθεσίας» δεν εμφανίζεται, ακολουθήστε τα βήματα στην «Προετοιμασία εκ των προτέρων», ανωτέρω.

 5. Εικονίδιο smartphone: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία [Location Information Linkage] στην οθόνη ρύθμισης [Location Information Linkage] του Imaging Edge Mobile.

 6. Εικονίδιο smartphone: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη ρύθμισης [Location Information Linkage] του Imaging Edge Mobile και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη φωτογραφική μηχανή από τον κατάλογο.

 7. Εικονίδιο φωτογραφικής μηχανής: Επιλέξτε [OK] όταν ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής.

  • Η σύζευξη της φωτογραφικής μηχανής και του Imaging Edge Mobile έχει ολοκληρωθεί.
 8. Εικονίδιο φωτογραφικής μηχανής: Στη φωτογραφική μηχανή επιλέξτε MENU (Δίκτυο) → [Location Info. Link Set.] [Location Info. Link] [On].

  • Το (εικονίδιο λήψης πληροφοριών τοποθεσίας) θα εμφανιστεί στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής. Οι πληροφορίες τοποθεσίας που ελήφθησαν από το smartphone σας με τη χρήση GPS κλπ, θα καταγράφονται κατά τη λήψη εικόνων.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Συνδ. πληρ. τοποθ. Σύνδεση:
Ρυθμίζει αν θα ληφθούν ή όχι οι πληροφορίες τοποθεσίας με τη σύνδεση σε smartphone.
Αυτόματη διόρθωση χρόνου:
Ρυθμίζει αν θα διορθώνεται αυτόματα η ρύθμιση ημερομηνίας της φωτογραφικής μηχανής με τη χρήση των πληροφοριών από το συνδεδεμένο smartphone.
Αυτόματη ρύθμιση περιοχής:
Ρυθμίζει αν θα διορθώνεται αυτόματα η ρύθμιση περιοχής της φωτογραφικής μηχανής με τη χρήση των πληροφοριών από το συνδεδεμένο smartphone.

Εικονίδια που εμφανίζονται κατά την λήψη πληροφοριών τοποθεσίας

(Λήψη πληροφοριών τοποθεσίας): Η φωτογραφική μηχανή λαμβάνει τις πληροφορίες τοποθεσίας.

(Δεν είναι δυνατή η λήψη των πληροφοριών τοποθεσίας): Η κάμερα δεν μπορεί να λάβει τις πληροφορίες τοποθεσίας.

(Διαθέσιμη σύνδεση Bluetooth): Έχει εδραιωθεί σύνδεση Bluetooth με το smartphone.

(Μη διαθέσιμη σύνδεση Bluetooth): Δεν έχει εδραιωθεί σύνδεση Bluetooth με το smartphone.

Συμβουλή

 • Οι πληροφορίες τοποθεσίας μπορούν να συνδεθούν όταν το Imaging Edge Mobile λειτουργεί στο smartphone σας ακόμα κι αν η οθόνη του smartphone είναι απενεργοποιημένη. Ωστόσο, αν η φωτογραφική μηχανή έχει απενεργοποιηθεί για λίγο, οι πληροφορίες τοποθεσίες μπορεί να μην συνδεθούν αμέσως μόλις ενεργοποιήσετε ξανά τη φωτογραφική μηχανή. Σε αυτήν την περίπτωση, οι πληροφορίες τοποθεσίας θα συνδεθούν αμέσως αν ανοίξετε την οθόνη του Imaging Edge Mobile στο smartphone σας.
 • Όταν δεν λειτουργεί το Imaging Edge Mobile, όπως όταν το smartphone εκτελεί επανεκκίνηση, εκκινήστε το Imaging Edge Mobile για να συνεχίσετε τη σύνδεση των πληροφοριών τοποθεσίας.
 • Αν η σύνδεση πληροφοριών τοποθεσίας δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στις ακόλουθες σημειώσεις και εκτελέστε ξανά σύζευξη.
  • Επιβεβαιώστε πως η λειτουργία Bluetooth στο smartphone σας είναι ενεργοποιημένη.
  • Επιβεβαιώστε πως η φωτογραφική μηχανή δεν είναι συνδεδεμένη με άλλες συσκευές με τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth.
  • Επιβεβαιώστε πως η [Airplane Mode] για τη φωτογραφική μηχανή έχει ρυθμιστεί στο [Off].
  • Διαγράψτε τις πληροφορίες σύζευξης για τη φωτογραφική μηχανή στο Imaging Edge Mobile.
  • Εκτελέστε [Reset Network Set.] από τη φωτογραφική μηχανή.
 • Για πιο αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ακόλουθη σελίδα υποστήριξης.
  https://www.sony.net/iem/btg/

Σημείωση

 • Όταν αρχικοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή, οι πληροφορίες σύζευξης διαγράφονται επίσης. Προτού επαναλάβετε τη σύζευξη, διαγράψτε πρώτα τις πληροφορίες σύζευξης για τη φωτογραφική μηχανή οι οποίες έχουν καταγραφεί στις ρυθμίσεις Bluetooth του smartphone και στο Imaging Edge Mobile.
 • Οι πληροφορίες τοποθεσίας δεν θα καταγραφούν όταν δεν μπορούν να ληφθούν, όπως όταν η σύνδεση Bluetooth έχει αποσυνδεθεί.
 • Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να συνδεθεί με έως και 15 συσκευές Bluetooth, αλλά μπορεί να συνδέσει τις πληροφορίες τοποθεσίας μόνο με αυτές ενός smartphone. Αν θέλετε να συνδέσετε τις πληροφορίες τοποθεσίας με αυτές ενός άλλου smartphone, απανεργοποιήστε τη λειτουργία [Location Information Linkage] στο smartphone που έχει ήδη συνδεθεί.
 • Αν η σύνδεση Bluetooth δεν είναι σταθερή, αφαιρέστε τυχόν εμπόδια, όπως ανθρώπους ή μεταλλικά αντικείμενα ανάμεσα στη φωτογραφική μηχανή και το συνδεδεμένο smartphone.
 • Όταν συνδέεται τη φωτογραφική μηχανή με το smartphone σας, διασφαλίστε πως θα χρησιμοποιήσετε το μενού [Location Information Linkage] στο Imaging Edge Mobile.
 • Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία σύνδεσης πληροφοριών τοποθεσίας, ρυθμίστε τον [Bluetooth Rmt Ctrl] στο [Off].
 • Η απόσταση επικοινωνίας ανάμεσα στο Bluetooth ή Wi-Fi μπορεί να διαφέρει ανάλοφα με τις συνθήκες χρήσης.

Υποστηριζόμενα smartphone

 Ανατρέξτε στη σελίδα υποστήριξης για τις τελευταίες πληροφορίες.

https://www.sony.net/iem/


 • Για λεπτομέρειες σε σχέση με τις συμβατές με το smartphone σας εκδόσεις Bluetooth , ελέγξτε την ιστοσελίδα προϊόντος του smartphone σας.