Επαναφορά ρυθμίσ.

Επαναφέρει το προϊόν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Ακόμα και αν εκτελέσετε [Setting Reset], οι εγγεγραμμένες εικόνες διατηρούνται.

  1. MENU(Ρύθμιση) → [Setting Reset] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Camera Settings Reset:
Επαναφέρει τις βασικές ρυθμίσεις φωτογράφισης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Initialize:
Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Σημείωση

  • Προσέξτε να μην βγάλετε το πακέτο μπαταριών κατά την επαναφορά.
  • Η τιμή που έχει οριστεί με το [AF Micro Adj.] δεν θα επανέλθει ακόμα κι όταν εκτελεστεί το [Camera Settings Reset] ή το [Initialize].
  • Δεν θα γίνει επαναφορά του [Picture Profile] ακόμα κι όταν εκτελεστεί [Camera Settings Reset] ή [Initialize].