Ρυθμίσεις Wi-Fi: Εμφάνιση πληροφοριών Wi-Fi.

Προβάλλει τις πληροφορίες Wi-Fi για τη φωτογραφική μηχανή όπως τη διεύθυνση MAC, τη διεύθυνση IP κ.λπ.

 1. MENU (Δίκτυο) → [Wi-Fi Settings] [Display Wi-Fi Info.].

Συμβουλή

 • Οι πληροφορίες εκτός της διεύθυνσης MAC εμφανίζονται υπό τις ακόλουθες συνθήκες.
  • Η[Λειτουργία FTP] στο [Λειτουργία μεταφοράς FTP] έχει ρυθμιστεί στο [On] και έχει εδραιωθεί σύνδεση Wi-Fi.
  • Η λειτουργία [Τηλεχειρισμός από PC] έχει ρυθμιστεί στο [On] και η λειτουργία [Σύνδεση Τηλεχειρισμού από PC] έχει ρυθμιστεί στο [Σημείο πρόσβασης Wi-Fi] στο [Τηλεχειρισμός από PC] και έχει εδραιωθεί σύνδεση Wi-Fi.

Για εμφάνιση του κωδικού QR για τη διεύθυνση MAC

 • Δεν μπορείτε να εισαγάγετε τη διεύθυνση MAC αυτής της κάμερας σε ένα smartphone. Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να εμφανίσετε τον κωδικό QR στην οθόνη και διαβάστε τον κωδικό QR χρησιμοποιώντας το πρόσθετο Μεταφορά & Ετικέτες σήμανσης στην εφαρμογή του smartphone.
  • Όταν η κάμερα έχει κλείσει, ανοίξτε την ενώ πατάτε το κουμπί (Αναπαραγωγή).
  • Πατήστε το κουμπί (Διαγραφή) στην οθόνη [Εμφάνιση πληροφοριών Wi-Fi].

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του κωδικού QR χρησιμοποιώντας το πρόσθετο Μεταφορά & Ετικέτες σήμανσης, ανατρέξτε στην ακόλουθη σελίδα υποστήριξης.

  https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php

  Το πρόσθετο Μεταφορά & Ετικέτες σήμανσης είναι διαθέσιμο μόνο σε συγκεκριμένες χώρες και περιοχές.