Επιλογή εξόδου 4K (ταινία)

Μπορείτε να ορίσετε πώς θα γίνεται η εγγραφή ταινιών και πώς θα παράγεται η έξοδος HDMI, όταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη με εξωτερικές συσκευές εγγραφής/αναπαραγωγής συμβατές με 4K, κ.λπ.

 1. Στρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση (ταινία).
 2. Συνδέστε την κάμερα στην επιθυμητή συσκευή μέσω του καλωδίου HDMI.
 3. MENU (Ρύθμιση) → [4K Output Select] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Κάρτα μνήμης+HDMI:
Εξάγει στην εξωτερική συσκευή εγγραφής/αναπαραγωγής και, ταυτόχρονα, κάνει εγγραφή στην κάρτα μνήμης της φωτογραφικής μηχανής.
HDMI μόνο(30p):
Εξάγει ταινία 4K στα 30p στην εξωτερική συσκευή εγγραφής/αναπαραγωγής, χωρίς να κάνει εγγραφή στην κάρτα μνήμης της κάμερας.
HDMI μόνο(24p):
Εξάγει ταινία 4K στα 24p στην εξωτερική συσκευή εγγραφής/αναπαραγωγής, χωρίς να κάνει εγγραφή στην κάρτα μνήμης της κάμερας.
HDMI Only(25p)*:
Εξάγει ταινία 4K στα 25p στην εξωτερική συσκευή εγγραφής/αναπαραγωγής, χωρίς να κάνει εγγραφή στην κάρτα μνήμης της κάμερας.

* Μόνο όταν η ρύθμιση [NTSC/PAL Selector] είναι ορισμένη σε PAL.

Σημείωση

 • Αυτό το στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η κάμερα είναι σε λειτουργία ταινίας και συνδεδεμένη με συσκευή συμβατή με 4K.
 • Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση [HDMI Only(30p)], [HDMI Only(24p)] ή [HDMI Only(25p)], η ρύθμιση [HDMI Info. Display] ρυθμίζεται προσωρινά σε [Off].
 • Μια ταινία 4K δεν αποτελεί έξοδο στη συνδεδεμένη συμβατή με 4K συσκευή κατά τις λήψεις αργής κίνησης/γρήγορης κίνησης.
 • Όταν έχει οριστεί το [HDMI Only(30p)], [HDMI Only(24p)] ή [HDMI Only(25p)], ο μετρητής δεν προχωρά (ο πραγματικός χρόνος εγγραφής δεν μετριέται) ενώ η ταινία εγγράφεται σε μία εξωτερική συσκευή εγγραφής/αναπαραγωγής.
 • Κατά τη λήψη ταινιών 4Κ με τη χρήση της ρύθμισης [Memory Card+HDMI], οι ταινίες δεν θα εξαχθούν σε μια συσκευή συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI αν ταυτόχρονα εγγράφεται μια ταινία proxy. Αν θέλετε να εκτελέσετε έξοδο HDMI ρυθμίστε την [Proxy Recording] στο [Off]. (Σε αυτήν την περίπτωση, αν ρυθμίσετε τη [Record Setting] σε άλλες τιμές εκτός [24p], η εικόνα δεν προβάλλεται στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής.
 • Όταν η μορφή [File Format] έχει ρυθμιστεί σε [XAVC S 4K] και η φωτογραφική μηχανή έχει συνδεθεί με HDMI, οι ακόλουθες λειτουργίες είναι μερικώς περιορισμένες.
  • [Face/Eye Priority in AF]
  • [Face Priority in Multi Metering]
  • Λειτουργία παρακολούθησης