Εισαγωγή βασικής πιστοποίησης στη φωτογραφική μηχανή (Εισαγωγή βασικής πιστοποίησης)

Εισάγει μια βασική πιστοποίηση απαραίτητη για την επαλήθευση του διακομιστή από μια κάρτα μνήμης. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για κρυπτογραφημένες πληροφορίες κατά τη μεταφορά FTP.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον "Οδηγό βοήθειας FTP".
https://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU(Δίκτυο) → [Import Root Certificate].