Χρησιμοποιώντας το κουμπί Fn (Function) (Μενού Λειτουργία)

Το μενού λειτουργίας είναι ένα μενού με 12 λειτουργίες, το οποίο εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, όταν πατάτε το κουμπί Fn (Function) κατά τη λειτουργία λήψης. Καταχωρώντας τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά στο μενού λειτουργιών, μπορείτε να μεταβαίνετε πιο γρήγορα σε αυτές.


Για λεπτομέρειες για τη ρύθμιση της λειτουργίας του μενού, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7c/l/function.php

Συμβουλή

 • Μπορείτε να καταχωρίσετε δώδεκα λειτουργίες στα μενού λειτουργιών για λήψη στατικών εικόνων και ταινιών, αντίστοιχα.
 • Μπορείτε να ανακαλείτε λειτουργίες πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία προσαρμογής πλήκτρων για να αντιστοιχίσετε λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά σε πλήκτρα που θέλετε, σε συνδυασμό με το μενού λειτουργιών. Ενημερωθείτε για τις σχετικές λειτουργίες στο «Σχετικό θέμα» στο τέλος της σελίδας.
 1. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί DISP στον τροχό ελέγχου για να εμφανιστεί μια λειτουργία οθόνης διαφορετική από την [For Viewfinder] και μετά, πατήστε το κουμπί Fn (Function).

 2. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία πατώντας την πάνω/κάτω/αριστερή/δεξιά πλευρά στον τροχό ελέγχου.

 3. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση στρέφοντας τον τροχό ελέγχου και, έπειτα, πατήστε το κέντρο του τροχού ελέγχου.
  • Ορισμένες λειτουργίες μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα χρησιμοποιώντας το καντράν ελέγχου.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις από τις οθόνες ειδικής ρύθμισης

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία στο βήμα 2, έπειτα πατήστε στο κέντρο του τροχού ελέγχου. Εμφανίζεται η οθόνη ειδικής ρύθμισης για τη λειτουργία. Ακολουθήστε τον οδηγό λειτουργίας (A) για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Εικόνα που δείχνει τη θέση του οδηγού χειρισμού


Για να αλλάξετε τις λειτουργίες στο μενού λειτουργιών (Function Menu Set.)

Ακολουθεί η διαδικασία για την αλλαγή της [Drive Mode] στο μενού λειτουργίας στατικής εικόνας σε [Grid Line].

 • Για να αλλάξετε το μενού λειτουργίας, επιλέξτε ένα στοιχείο του μενού λειτουργίας ταινίας στο Βήμα 2.
 1. MENU → (Camera Settings2) → [Function Menu Set.].
 2. Επιλέξτε την (Drive Mode) ανάμεσα στα δώδεκα στοιχεία του μενού λειτουργίας στατικής εικόνας χρησιμοποιώντας την πάνω/κάτω/αριστερή/δεξιά πλευρά στον τροχό ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε στο κέντρο.
 3. Μετακινηθείτε στην οθόνη [Display/Auto Review] χρησιμοποιώντας την αριστερή και τη δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου. Τότε, επιλέξτε τη [Grid Line] και πατήστε στο κέντρο του τροχού ελέγχου.
  • Η ένδειξη  (Grid Line) θα εμφανιστεί στην προηγούμενη θέση της  (Drive Mode) στο μενού λειτουργιών.