Διαγραφή καταχωρημένης περιοχής AF (Διαγρ. καταχωρ. AF)

Διαγράφει τη θέση του πλαισίου εστίασης που έχει καταχωρηθεί με τη χρήση της [AF Area Registration].

  1. MENU (Camera Settings1) → [Del. καταχωρ. AF].