Ρύθμιση ISO: Όριο εύρους ISO

Μπορείτε να περιορίσετε την ευαισθησία ISO όταν η ευαισθησία ISO έχει ρυθμιστεί χειροκίνητα.

  1. MENU (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) → [ISO Setting][ISO Range Limit][Minimum] ή [Maximum], και επιλέξτε τις επιθυμητές αξίες.

Για να ρυθμίσετε το εύρος για [ISO AUTO]

Αν προσαρμόσετε το εύρος της ευαισθησίας ISO που έχει αυτόματα οριστεί στη λειτουργία [ISO AUTO], επιλέξτε MENU → (Camera Settings1) → [ISO Setting][ISO][ISO AUTO], και μετά πατήστε τη δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου για να επιλέξετε [ISO AUTO Maximum]/[ISO AUTO Minimum].

Σημείωση

  • Οι τιμές της ευαισθησίας ISO πέρα από το καθορισμένο εύρος δεν είναι διαθέσιμες. Για να επιλέξετε τιμές ευαισθησίας ISO πέρα από το καθορισμένο εύρος, επανακαθορίστε το [ISO Range Limit].
  • Το διαθέσιμο εύρος ευαισθησίας ISO διαφέρει ανάλογα με τη ρύθμιση του [Gamma] στο [Picture Profile].