Εμφάνιση της ένδειξης του χρόνου που απομένει για συνεχή λήψη (Συνεχόμ. Συνεχ. Λήψης)

Καθορίζει αν θα εμφανίζεται μια ένδειξη με το χρόνο που απομένει, κατά τον οποίο μπορεί να γίνει συνεχής λήψη με την ίδια ταχύτητα λήψης.

  1. MENU (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2) → [Cont. Συνεχ. Length] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Εμφανίζεται πάντα:
Η ένδειξη εμφανίζεται πάντα, όταν ο τρόπος λειτουργίας μονάδας έχει ρυθμιστεί σε [Cont.. Shooting].
Εμφάνιση μόνο κατά τη λήψη:
Η ένδειξη εμφανίζεται μόνο όταν εκτελείται συνεχής λήψη.
Δεν εμφανίζεται:
Η ένδειξη δεν εμφανίζεται.

Συμβουλή

  • Όταν γεμίζει η εσωτερική μνήμη προσωρινής αποθήκευσης της φωτογραφικής μηχανής, εμφανίζεται η ένδειξη "SLOW" και η ταχύτητα συνεχούς λήψης μειώνεται.