Ρυθμίσεις αρχείου (ταινία)

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για τα ονόματα αρχείων εγγεγραμμένων ταινιών.

  1. MENU → (Setup) → [File Settings] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Αριθμός αρχείου:
Μπορείτε να ρυθμίσετε πώς θα γίνεται η αντιστοίχιση αριθμών φακέλου σε ταινίες.
[Series]: Δεν μηδενίζει τους αριθμούς αρχείου ακόμα κι αν η κάρτα μνήμης έχει αλλάξει.
[Reset]: Μηδενίζει τον αριθμό αρχείου όταν η κάρτα μνήμης αλλάξει.
Επαναφορά μετρητή σειράς:
Επαναφέρει τον μετρητή σειράς που χρησιμοποιείται όταν ο [File Number] έχει οριστεί σε [Series].
Διαμόρφωση ονόματος αρχείου:
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή των ονομάτων αρχείων ταινιών.
[Standard]: Το όνομα αρχείου της εγγεγραμμένης ταινίας ξεκινά από "C". Παράδειγμα: C0001
[Title]: Το όνομα αρχείου της εγγεγραμμένης ταινίας γίνεται "Τίτλος+Αριθμός αρχείου".
[Date + Title]: Το όνομα αρχείου της εγγεγραμμένης ταινίας γίνεται "Ημερομηνία+Τίτλος+Αριθμός αρχείου".
[Title + Date]: Το όνομα αρχείου της εγγεγραμμένης ταινίας γίνεται "Τίτλος+Ημερομηνία+ Αριθμός αρχείου".
Ρυθμίσεις ονόματος τίτλου:
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τίτλο όταν η [File Name Format] έχει ρυθμιστεί σε [Title], [Date + Title], ή [Title + Date].

Σημείωση

  • Μπορούν να εισαχθούν μόνο αλφαριθμητικοί χαρακτήρες και σύμβολα για [Title Name Settings]. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως 37 χαρακτήρες.
  • Τίτλοι που έχουν οριστεί βάσει [Title Name Settings] εφαρμόζονται μόνο σε ταινίες εγγεγραμμένες πριν γίνει η ρύθμιση.
  • Δεν μπορείτε να ορίσετε πώς θα αντιστοιχίζονται τα ονόματα των φακέλων στις ταινίες.
  • Αν χρησιμοποιείτε μία κάρτα μνήμης SDHC, η [File Name Format] έχει κλειδωθεί σε [Standard].
  • Αν υπάρχουν μη χρησιμοποιημένη αριθμοί εξαιτίας διαγραφής αρχείων κλπ, αυτοί οι αριθμοί θα ξαναχρησιμοποιηθούν όταν ο αριθμός αρχείου ταινίας φτάσει το «9999».