Καθορισμός εικόνων για εκτύπωση (Καθορισμός εκτύπωσης)

Μπορείτε να ορίσετε εκ των προτέρων στην κάρτα μνήμης ποιες ακίνητες εικόνες θέλετε να εκτυπώσετε αργότερα. Το εικονίδιο (σειρά εκτύπωσης) θα εμφανιστεί στις επιλεγμένες εικόνες. Το DPOF σημαίνει «Digital Print Order Format».
Η λειτουργία DPOF θα διατηρηθεί μετά την εκτύπωση της εικόνας. Προτείνουμε να ακυρώσετε αυτήν τη ρύθμιση μετά την εκτύπωση.

  1. MENU(Playback) → [Specify Printing] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Multiple Img.:

Επιλέγει εικόνες για εκτύπωση.

(1) Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε στο κέντρο του τροχού ελέγχου. Η ένδειξη (σημάδι επιλογής) εμφανίζεται στο πλαίσιο ελέγχου. Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε ξανά στο κέντρο για εκκαθάριση του πλαισίου ελέγχου.

(2) Για να εκτυπώσετε άλλες εικόνες, επαναλάβετε το βήμα (1). Για να επιλέξετε όλες τις εικόνες από μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή έναν συγκεκριμένο φάκελο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ημερομηνία ή τον φάκελο.

(3) MENU[OK].

Cancel All:
Σβήνει όλες τις ενδείξεις DPOF.
Print Setting:
Ορίζει εάν θα εκτυπώνεται η ημερομηνία στις εικόνες που έχουν εγγραφεί με ενδείξεις DPOF.
  • Η θέση ή το μέγεθος της ημερομηνίας (μέσα ή έξω από την εικόνα) μπορεί να διαφέρει αναλόγως τον εκτυπωτή.

Σημείωση

  • Δεν μπορείτε να προσθέσετε την ένδειξη DPOF στα ακόλουθα αρχεία:
    • Εικόνες RAW
  • Δεν μπορεί να οριστεί ο αριθμός αντιγράφων.
  • Κάποιοι εκτυπωτές δεν μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία ημερομηνίας εκτύπωσης.