Μηνύματα προειδοποίησης

Set Area/Date/Time.

 • Ρυθμίστε την περιοχή, την ημερομηνία και την ώρα. Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την εσωτερική επαναφορτιζόμενη εφεδρική μπαταρία.

Power insufficient.

 • Η λειτουργία καθαρισμού του αισθητήρα εικόνας δεν θα λειτουργεί γιατί η στάθμη ισχύος της μπαταρίας που απομένει είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε το πακέτο μπαταριών.

Δεν είναι δυνατή η χρήση κάρτας μνήμης. Διαμόρφωση;

 • Η κάρτα μνήμης διαμορφώθηκε σε υπολογιστή και η μορφή αρχείου τροποποιήθηκε. Επιλέξτε το [Enter] και έπειτα διαμορφώστε την κάρτα μνήμης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά την κάρτα μνήμης, αλλά όλα τα προηγούμενα δεδομένα στην κάρτα μνήμης διαγράφονται. Η διαμόρφωση ίσως να διαρκέσει αρκετή ώρα για να ολοκληρωθεί. Εάν το μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται, αλλάξτε την κάρτα μνήμης.

Σφάλμα κάρτας μνήμης

 • Τοποθετήθηκε μη συμβατή κάρτα μνήμης.
 • Η διαμόρφωση απέτυχε. Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης ξανά.

Unable to read memory card. Εισάγετε ξανά την κάρτα μνήμης.

 • Τοποθετήθηκε μη συμβατή κάρτα μνήμης.
 • Η κάρτα μνήμης είναι κατεστραμμένη.
 • Το τμήμα του ακροδέκτη της κάρτας μνήμης είναι λερωμένο.

Κάρτα μνήμης κλειδωμένη.

 • Χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης με διακόπτη προστασίας από εγγραφή ή διακόπτη προστασίας από διαγραφή με το διακόπτη στη θέση LOCK. Ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση εγγραφής.

Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του κλείστρου επειδή δεν έχει εισαχθεί κάρτα μνήμης.

 • Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης.
 • Για απελευθέρωση του κλείστρου χωρίς να έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή, ορίστε το στοιχείο [Release w/o Card] σε [Enable]. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εικόνες δεν θα αποθηκεύονται.

Η παρούσα κάρτα μνήμης μπορεί να μην έχει δυνατότητα εγγραφής και αναπαραγωγής κανονικά.

 • Τοποθετήθηκε μη συμβατή κάρτα μνήμης.

Γίνεται επεξεργασία...

 • Κατά την εκτέλεση της λειτουργίας μείωσης θορύβου, πραγματοποιείται η διαδικασία μείωσης θορύβου. Δεν μπορείτε να τραβήξετε άλλες εικόνες στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Αδύνατη η προβολή.

 • Εικόνες που έχουν εγγραφεί με άλλα προϊόντα ή εικόνες που τροποποιήθηκαν με υπολογιστή μπορεί να μην εμφανίζονται.
 • Η επεξεργασία στον υπολογιστή, όπως η διαγραφή των αρχείων εικόνας, μπορεί να προκαλέσει ασυνέπειες στα αρχεία της βάσης δεδομένων εικόνων. Επιδιορθώστε τα αρχεία της βάσης δεδομένων εικόνων.

Ελέγξτε ότι έχει τοποθετηθεί ένας φακός. Για μη συμβατούς φακούς, ορίστε το "Απελευθέρωση χωρίς φακό" σε "Ενεργοποίηση" στο μενού.

 • Ο φακός δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή ο φακός δεν έχει τοποθετηθεί καθόλου. Εάν εμφανίζεται το μήνυμα όταν έχει τοποθετηθεί ένας φακός, τοποθετήστε ξανά τον φακό. Εάν το μήνυμα εμφανίζεται συχνά, ελέγξτε εάν οι επαφές του φακού και του προϊόντος είναι καθαρές ή όχι.
 • Όταν τοποθετείτε το προϊόν σε ένα αστρονομικό τηλεσκόπιο ή παρόμοιο όργανο ή χρησιμοποιείτε μη συμβατούς φακούς, ορίστε το [Release w/o Lens] σε [Enable].

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση.

 • Προσπαθήσατε να επισημάνετε εικόνες RAW με την ένδειξη DPOF.

Internal temp. high. Allow it to cool.

 • Το προϊόν ζεστάθηκε επειδή τραβούσατε εικόνες συνεχώς. Απενεργοποιήστε και αφήστε το προϊόν να κρυώσει και περιμένετε μέχρι να είναι ξανά έτοιμο για λήψη.

(Προειδοποίηση υπερθέρμανσης)

 • Τραβούσατε εικόνες για υπερβολικά μεγάλο διάστημα, με αποτέλεσμα να ανέβει η θερμοκρασία του προϊόντος.

(Πλήρες αρχείο βάσης δεδομένων)

 • Ο αριθμός των εικόνων υπερβαίνει εκείνον για τον οποίο το προϊόν έχει τη δυνατότητα να κάνει διαχείριση ημερομηνίας σε αρχείο βάσης δεδομένων.

(Σφάλμα με το αρχείο βάσης δεδομένων)

 • Αδυναμία καταχώρησης στο αρχείο βάσης δεδομένων. Εισαγάγετε όλες τις εικόνες σε υπολογιστή και ανακτήστε την κάρτα μνήμης.

Σφάλμα αρχείου βάσης δεδομ. εικόνων

 • Κάτι δεν πάει καλά στο αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων. Επιλέξτε το [Setup][Recover Image DB].

Σφάλμα συστήματος
Σφάλμα φωτογραφικής μηχανής. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά την κάμερα.

 • Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών και έπειτα επανεισαγάγετέ το. Εάν το μήνυμα εμφανίζεται συχνά, απευθυνθείτε στην τοπική εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.

Σφάλμα αρχείου βάσης δεδομένων εικόνων Ανάκτηση;

 • Δεν μπορείτε να εγγράψετε και να κάνετε αναπαραγωγή ταινίας AVCHD, γιατί το αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων είναι κατεστραμμένο. Μπορείτε να ανακτήσετε το αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αδύνατη η μεγέθυνση.
Αδύνατη η περιστροφή εικόνας.

 • Εικόνες που έχουν εγγραφεί με άλλα προϊόντα μπορεί να μη μεγεθύνονται ή να περιστρέφονται.

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία περισσότερων φακέλων.

 • Ένας φάκελος στην κάρτα μνήμης έχει τα τρία πρώτα ψηφία «999». Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερους φακέλους σε αυτήν την κάμερα.