Καταχώρηση ρυθμίσεων λήψης σε προσαρμοσμένο πλήκτρο (Καταχ. ρύθμισης προσαρμοσμένης λήψης)

Μπορείτε να καταχωρίστε τις ρυθμίσεις λήψης εκ των προτέρων (όπως την έκθεση, τη ρύθμιση εστίασης, τη λειτουργία μονάδας κ.λπ.) σε ένα προσαρμοσμένο πλήκτρο και να τις ανακαλέσετε προσωρινά κρατώντας πατημένο το πλήκτρο. Πατήστε απλώς το προσαρμοσμένο πλήκτρο για να αλλάξετε γρήγορα τις ρυθμίσεις και να απελευθερώστε το πλήκτρο για να μεταβείτε πίσω στις αρχικές ρυθμίσεις. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη κατά την εγγραφή ενεργών σκηνών, όπως αθλητικά.

 1. MENU (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) → [Reg. Custom Shoot Set] → Επιλέξτε έναν αριθμό καταχώρισης από το [Recall Custom hold 1] έως το [Recall Custom hold 3].
  Θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης για τον επιλεγμένο αριθμό.
 2. Χρησιμοποιώντας την επάνω/κάτω/αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις λειτουργίες που θέλετε να ανακαλέσετε με έναν από τους αριθμούς καταχώρισης και πατήστε στο κέντρο για να επιλέξετε κάθε πλαίσιο.
  Ένα σημάδι (επιλογής) θα εμφανιστεί στα πλαίσια για τις λειτουργίες.
  • Για να ακυρώστε μια επιλογή, πατήστε ξανά στο κέντρο.
 3. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να προσαρμόσετε χρησιμοποιώντας την πάνω/κάτω/αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου και πατήστε το κέντρο για να προσαρμόσετε τη λειτουργία στην επιθυμητή ρύθμιση.
  • Επιλέξτε το [Import Current Setting] για να καταχωρίσετε τις παρούσες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής στον αριθμό καταχώρισης της επιλογής σας.
 4. Επιλέξτε [Register].

Στοιχεία που μπορούν να καταχωρηθούν

 • Μπορείτε να καταχωρίσετε διαφορετικές λειτουργίες για τη λήψη. Τα στοιχεία που μπορούν πραγματικά να κατοχυρωθούν εμφανίζονται στο μενού της φωτογραφικής μηχανής.
 • Exposure
 • Ρύθμιση εστίασης
 • Τρόπος λειτουργίας μονάδας (διαφορετικός από το χρονοδιακόπτη)

Για να ανακαλέσετε καταχωρισμένες ρυθμίσεις

 1. ΜΕΝΟΥ (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2) → [Custom Key] → Επιλέξτε το επιθυμητό πλήκτρο και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν από τους αριθμούς καταχώρισης από το [Recall Custom hold 1] έως το [Recall Custom hold 3].
 2. Στην οθόνη λήψης, πατήστε το πλήκτρο κλείστρου ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο στο οποίο έχετε αντιστοιχίσει έναν από τους αριθμούς καταχώρισης.
  Οι καταχωρημένες ρυθμίσεις έχουν ενεργοποιηθεί ενώ κρατάτε πατημένο το προσαρμοσμένο πλήκτρο.

Συμβουλή

 • Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το [Καταχ. Custom Shoot Set] αφού καταχωρίσετε έναν από τους αριθμούς καταχώρισης στο προσαρμοσμένο πλήκτρο χρησιμοποιώντας το [Custom Key].

Σημείωση

 • Οι αριθμοί καταχώρισης [Recall Custom hold 1] έως [Recall Custom hold 3] είναι διαθέσιμος μόνο όταν η λειτουργία λήψης είναι ρυθμισμένη σε P/A/S/M.
 • Ανάλογα με τον τοποθετημένο φακό και την κατάσταση της φωτογραφικής μηχανής όταν εκτελείται ανάκληση της καταχωρημένης ρύθμισης, οι καταχωρημένες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην εφαρμοστούν.