Λειτουργία αφής: Εστίαση αφής

Η [Touch Focus] σας επιτρέπει να καθορίσετε τη θέση που θέλετε να εστιάσετε χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες αφής. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν το στοιχείο [Focus Area] έχει οριστεί σε παράμετρο άλλη από τις παραμέτρους [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Flexible Spot] ή [Tracking: Expand Flexible Spot]. Επιλέξτε MENU(Setup) → [Touch Operation][On] εκ των προτέρων.

 1. MENU(Camera Settings2) → [Func. of Touch Operation][Touch Focus].

Ορισμός της θέσης εστίασης κατά τη λειτουργία λήψης στατικών εικόνων

Μπορείτε να καθορίσετε τη θέση στην οποία θέλετε να εστιάσετε χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες αφής. Αφού αγγίξετε την οθόνη και καθορίσετε μία θέση, πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση για να ρυθμίσετε την εστίαση.

 1. Αγγίξτε την οθόνη.
  • Κατά τη λήψη με την οθόνη, αγγίξτε τη θέση στην οποία θέλετε να εστιάσετε.
  • Κατά τη λήψη με το οφθαλμοσκόπιο, μπορείτε να μετακινήσετε τη θέση της εστίασης αγγίζοντας και σύροντας στην οθόνη, ενώ κοιτάζετε μέσα από το οφθαλμοσκόπιο.

  • Για να ακυρώσετε την εστίαση με λειτουργίες αφής, αγγίξτε το εικονίδιο (Ακύρωση εστίασης) ή πατήστε στο κέντρο του τροχού ελέγχου αν κάνετε λήψη με την οθόνη και πιέστε το κέντρο του τροχού ελέγχου αν κάνετε λήψη με το εικονοσκόπιο.
 2. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.
  • Για να κάνετε λήψεις εικόνων, πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι κάτω.

Ορισμός της θέσης όπου θέλετε να εστιάσει η κάμερα κατά τη λειτουργία λήψης ταινιών (εστίαση σποτ)

Η κάμερα θα εστιάσει στο θέμα που αγγίξατε. Η εστίαση σποτ δεν είναι διαθέσιμη κατά τη λήψη με το οφθαλμοσκόπιο.

 1. Αγγίξτε το θέμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε πριν ή κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
  • Όταν αγγίξετε το θέμα, ο τρόπος λειτουργίας της εστίασης αλλάζει προσωρινά σε μη αυτόματη εστίαση, οπότε μπορείτε να προσαρμόσετε την εστίαση με το δακτύλιο εστίασης.
  • Για να ακυρώσετε την εστίαση σποτ, αγγίξτε το εικονίδιο (Ακύρωση εστίασης) ή πατήστε στο κέντρο του τροχού ελέγχου.

Συμβουλή

 • Επιπλέον της λειτουργίας εστίασης αφής, είναι επίσης διαθέσιμες λειτουργίες αφής όπως οι ακόλουθες.
  • Όταν το στοιχείο [Focus Area] έχει οριστεί σε [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Flexible Spot] ή [Tracking: Expand Flexible Spot], το πλαίσιο εστίασης μπορεί να μετακινηθεί με τις λειτουργίες αφής.
  • Όταν η [Focus Mode] έχει ρυθμιστεί στη [Manual Focus], η μεγέθυνση εστίασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διπλό χτύπημα στη οθόνη.

Σημείωση

 • Η λειτουργία εστίασης αφής δεν είναι διαθέσιμη στις εξής περιπτώσεις:
  • Όταν η [Focus Mode] έχει ρυθμιστεί σε [Manual Focus].
  • Όταν χρησιμοποιείτε το ψηφιακό ζουμ
  • Όταν χρησιμοποιείτε το LA-EA4