Μονάδα διαφράγματος σε ΑΕ (στατική εικόνα)

Αλλάζει το σύστημα οδήγησης του διαφράγματος, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην απόδοση παρακολούθησης της αυτόματης εστίασης ή στην αθόρυβη λειτουργία.

  1. MENU (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) → [Aperture Drive in AF] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Προτεραιότητα εστίασης:
Αλλάζει το σύστημα οδήγησης του διαφράγματος, ώστε να θέσει σε προτεραιότητα την απόδοση αυτόματης εστίασης.
Τυπικό:
Χρησιμοποιεί το τυπικό σύστημα οδήγησης του διαφράγματος.
Αθόρυβη προτεραιότητα:
Αλλάζει το σύστημα οδήγησης του διαφράγματος, ώστε να θέσει σε προτεραιότητα την αθόρυβη λειτουργία ώστε ο ήχος από τη μονάδα διαφράγματος να είναι πιο χαμηλός από το [Standard].

Σημείωση

  • Όταν είναι επιλεγμένο το [Focus Priority], ο ήχος από τη μονάδα διαφράγματος ενδέχεται να ακούγεται ή το εφέ διαφράγματος ενδέχεται να μην είναι ορατό στην οθόνη. Για να αποφύγετε τέτοια φαινόμενα, αλλάξτε τη ρύθμιση σε [Standard].
  • Όταν είναι επιλεγμένο το [Silent Priority], η ταχύτητα εστίασης ενδέχεται να είναι πιο αργή και η εστίαση σε ένα θέμα να είναι πιο δύσκολη.
  • Αυτό το εφέ ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον φακό που χρησιμοποιείτε και τις συνθήκες λήψης.