Τύπος βοήθειας Gamma

Η υπόθεση είναι ότι οι ταινίες με S-Log gamma υποβάλλονται σε επεξεργασία μετά τη λήψη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το ευρύ δυναμικό πεδίο. Ταινίες με gamma HLG έχουν δημιουργηθεί για να προβάλονται σε οθόνες συμβατές με HDR. Γι' αυτόν το λόγο, εμφανίζονται σε χαμηλή αντίθεση κατά τη λήψη και μπορεί να είναι δύσκολη η παρακολούθησή τους στην οθόνη. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία [Gamma Disp. Assist] για να αναπαράγει αντίθεση ισοδύναμη με εκείνη του κανονικού gamma. Επιπλέον, η λειτουργία [Gamma Disp. Assist] μπορεί να εφαρμοστεί και κατά την αναπαραγωγή ταινιών στην οθόνη/στο εικονοσκόπιο της κάμερας.

  1. MENU (Ρύθμιση) → [Gamma Disp. Assist].
  2. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση χρησιμοποιώντας την πάνω/κάτω πλευρά του τροχού ελέγχου.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Off:
Δεν εφαρμόζεται η λειτουργία [Gamma Disp. Assist].
Auto:
Προβάλλετε ταινίες με εφέ [S-Log2→709(800%)] όταν το gamma που έχει οριστεί σε [Picture Profile] είναι [S-Log2] και με εφέ [S-Log3→709(800%)] όταν το gamma έχει οριστεί σε [S-Log3]. Προβάλλετε ταινίες με εφέ [HLG(BT.2020)] όταν το gamma που έχει οριστεί σε [Picture Profile] είναι [HLG], [HLG1], [HLG2] ή [HLG3] και η [Color Mode] έχει οριστεί σε [BT.2020].
Προβάλλει ταινίες με εφέ [HLG(709)] όταν το gamma που έχει οριστεί σε [Picture Profile] είναι [HLG], [HLG1], [HLG2] ή [HLG3] και η [Color Mode] έχει οριστεί [709].
S-Log2→709(800%):
Εμφανίζει ταινίες με gamma S-Log2 αναπαράγοντας αντίθεση ισοδύναμη με αυτήν της ρύθμισης ITU709 (800%).
S-Log3→709(800%):
Εμφανίζει ταινίες με gamma S-Log3 και αναπαράγει αντίθεση ισοδύναμη με αυτήν της ρύθμισης ITU709 (800%).
HLG(BT.2020):
Προβάλλει ταινίες μετά την προσαρμογή της ποιότητας εικόνας ή του εικονοσκόπιου σε ποιότητα σχεδόν ίδια με την οποία οι ταινίες προβάλλονται στην συμβατή οθόνη [HLG(BT.2020)].
HLG(709):
Προβάλλει ταινίες μετά την προσαρμογή της ποιότητας εικόνας ή του εικονοσκόπιου σε ποιότητα σχεδόν ίδια με την οποία οι ταινίες προβάλλονται σε συμβατή οθόνη [HLG(709)].

Σημείωση

  • Ταινίες με [HLG], [HLG1], [HLG2] ή [HLG3] gamma εμφανίζονται με ένα εφέ [HLG(BT.2020)] ή [HLG(709)] αναλόγως της τιμής gamma της ταινίας και της λειτουργίας χρώματος. Σε άλλες περιπτώσεις, οι ταινίες εμφανίζονται ανάλογα με τη ρύθμιση του gamma και τον τόνο χρωμάτων [Picture Profile].
  • [Τύπ.βοήθ. Gamma] δεν εφαρμόζεται για τις ταινίες, όταν αυτές προβάλλονται σε τηλεόραση ή οθόνη συνδεδεμένη με τη φωτογραφική μηχανή.