Ρυθμίσεις δείκτη (ταινία)

Καθορίζει τους δείκτες που θα εμφανίζονται κατά τη λήψη ταινιών.

  1. MENU(Camera Settings2) → [Marker Settings] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Κέντρο:
Ρυθμίζει εάν θα εμφανίζεται ο κεντρικός δείκτης στο κέντρο της οθόνης λήψης.
[Off]/[On]
Aspect:
Ρυθμίζει την εμφάνιση του δείκτη λόγου.
[Off]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]
Safety Zone:
Ρυθμίζει την εμφάνιση της ζώνης ασφαλείας. Αυτή η ρύθμιση γίνεται το τυπικό εύρος που μπορεί να ληφθεί από μια οικιακή τηλεόραση γενικού τύπου.
[Off]/[80%]/[90%]
Guideframe:
Καθορίζει εάν θα εμφανίζεται ο οδηγός καρέ. Μπορείτε να επαληθεύσετε αν το θέμα είναι επίπεδο ή κατακόρυφο προς το έδαφος.
[Off]/[On]

Συμβουλή

  • Μπορείτε να εμφανίσετε αρκετούς δείκτες ταυτόχρονα.
  • Τοποθετήστε το θέμα στο σημείο διασταύρωσης του [Guideframe] για να δημιουργήσετε μια ισορροπημένη σύνθεση.