Μνήμη (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής1/Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής2)

Σας επιτρέπει να καταχωρίσετε έως και 3 συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες ή ρυθμίσεις προϊόντος στο προϊόν και έως 4 (M1 έως M4) στην κάρτα μνήμης. Μπορείτε να ανακαλέσετε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας απλώς τον επιλογέα λειτουργίας.

  1. Ορίστε τη συσκευή στη ρύθμιση που θέλετε να καταχωρίσετε.
  2. MENU(Camera Settings1) → [/ Memory] → επιθυμητός αριθμός.
  3. Πατήστε το κέντρο του τροχού ελέγχου για επιβεβαίωση.

Στοιχεία που μπορούν να καταχωρηθούν

  • Μπορείτε να καταχωρίσετε διαφορετικές λειτουργίες για τη λήψη. Τα στοιχεία που μπορούν πραγματικά να κατοχυρωθούν εμφανίζονται στο μενού της φωτογραφικής μηχανής.
  • Διάφραγμα (αριθμός F)
  • Ταχύτητα κλείστρου

Για να αλλάξετε καταχωρισμένες ρυθμίσεις

Αλλάξτε τη ρύθμιση σε αυτήν που θέλετε και καταχωρίστε την ξανά στον ίδιο αριθμό λειτουργίας.

Σημείωση

  • Οι τιμές M1 έως M4 μπορούν να επιλεγούν μόνο όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης στο προϊόν.
  • Δεν είναι δυνατή η καταχώριση της μετατόπισης προγράμματος.