Καταχώριση προσώπου (Ανταλλαγή σειράς)

Όταν εγγράφονται πολλαπλά πρόσωπα για να έχουν προτεραιότητα, θα έχει προτεραιότητα το πρόσωπο που εγγράφεται πρώτο. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά προτεραιότητας.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Face Registration][Order Exchanging].
  2. Επιλέξτε κάποιο πρόσωπο για να αλλάξετε τη σειρά προτεραιότητας.
  3. Επιλέξτε τον προορισμό.