Kontrollere HDMI®-enheter (CTRL HDMI)

Du kan slå funksjonen Control for HDMI på eller av. Hvis du vil ha detaljert informasjon, se Klargjøre for bruk av "BRAVIA" Sync-funksjonen.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

  1. Trykk AMP MENU.
  2. Velg [<HDMI>] – [CTRL HDMI] på skjermpanelet.
  3. Angi [CTRL ON] eller [CTRL OFF].

Merk

  • Når du setter [CTRL HDMI] til [CTRL ON], kan det hende at [AUDIO OUT] endres automatisk.
  • Når mottakeren er i standbymodus, lyser indikatoren (av/på) på frontpanelet gult hvis [CTRL HDMI] er satt til [CTRL ON].