Det kommer ikke TV-lyd fra mottakeren.

  • Kontroller typen og tilkoblingen til HDMI®-kabelen, den optiske digitale kabelen eller lydkabelen som er koblet til mottakeren og TV-en (se den medfølgende oppstartsveiledningen).
  • Når mottakeren er koblet til en TV som er kompatibel med Audio Return Channel, må du kontrollere at mottakeren er koblet til en ARC-kompatibel HDMI®-inngangskontakt på TV-en (se den medfølgende oppstartsveiledningen). Hvis det fortsatt ikke kommer lyd, eller hvis lyden blir avbrutt, kobler du den optiske digitale kabelen (medfølger ikke). Trykk deretter AMP MENU og sett [<HDMI>] – [CTRL HDMI] til [CTRL OFF] på skjermpanelet.
  • Hvis TV-en ikke er kompatibel med Audio Return Channel (ARC), kobler du mottakeren til TV-en med en optisk digital kabel (medfølger ikke) eller lydkabel (medfølger ikke). Det vil ikke komme noe TV-lyd fra de tilkoblede høyttalerne når mottakeren er koblet til en HDMI®-inngangskontakt på en TV som ikke er kompatibel med ARC.
  • Bytt mottakerens inngang til [TV].
  • Øk volumet på mottakeren eller fjern demping.
  • Hvis lyden fra en kabelboks eller satellittboks som er koblet til TV-en, ikke kommer, kobler du enheten til en HDMI-inngangskontakt på mottakeren og bytter mottakerens inngang til inngangen for den tilkoblede enheten (se den medfølgende oppstartsveiledningen).
  • Avhengig av hvilken rekkefølge du kobler til TV-en og mottakeren i, kan mottakeren dempes og [Muting] vises på mottakerens frontpanel. Hvis dette skjer, slår du på TV-en først, deretter mottakeren.
  • Sett TV-ens høyttalerinnstilling (BRAVIA) til "Audio System". Se bruksanvisningen for TV-en for informasjon om hvordan du stiller inn TV-en.