Angi Bluetooth Standby-modus (BT STANDBY)

Du kan angi Bluetooth Standby-modus, slik at mottakeren kan kontrolleres av en BLUETOOTH-enhet, selv når mottakeren er i standbymodus.

Denne operasjonen er bare tilgjengelig når du bruker skjermpanelet på forsiden av mottakeren.

  1. Trykk AMP MENU.
  2. Velg [<BT>] – [BT STANDBY] på skjermpanelet.
  3. Velg ønsket innstilling.
    • STBY ON: Du kan slå på mottakeren fra en BLUETOOTH-enhet.
    • STBY OFF

Merk

  • Hvis en tidligere gruppert enhet grupperes når mottakeren er i standbymodus, lyser lampen (på/av) på frontpanelet gult hvis [BT STANDBY] er satt til [STBY ON].
  • Du kan bare velge denne parameteren når en BLUETOOTH-enhet er gruppert.