Koppla bort IC-inspelaren från USB-nätadaptern

Följ stegen nedan, annars kan det hända att du inte kan spela upp filerna lagrade på din IC-inspelare på grund av skadade data.

  1. Om inspelning eller uppspelning pågår, tryck på souni_stopSTOP för att stoppa IC-inspelaren.
  2. Kontrollera att funktionsindikatorn på IC-inspelaren inte lyser.
  3. Koppla bort IC-inspelaren från USB-nätadaptern och koppla sedan bort USB-nätadaptern från eluttaget.

OBS!

  • Medan inspelning pågår (funktionsindikatorn lyser rött), eller är i vänteläge (funktionsindikatorn blinkar rött), eller medan data bearbetas (funktionsindikatorn blinkar orange), iakttag följande för att undvika att data skadas:
    • Anslut inte/koppla inte bort din IC-inspelare till/från USB-nätadaptern medan adaptern är ansluten till ett eluttag.
    • Anslut inte/koppla inte bort USB-nätadaptern till/från ett eluttag medan din IC-inspelare är ansluten till adaptern.