Ändra filnamn

Du kan ändra namnet på filerna som lagras under ”Recorded Files” på HOME-menyn genom att lägga till en av prefixmallarna.

  1. Välj filen som du vill döpa om. [Närmare information]
  2. Medan uppspelningen är i vänteläge, välj ”Change File Name” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .

  3. Tryck på eller för att välja önskat prefix och tryck sedan på .

    Please Wait”-animeringen visas i teckenfönstret och det valda prefixet och ett understreck (_) läggs till filnamnet.

    Exempel (”Important” läggs till filen 151010_0706): Important_151010_0706

OBS!

  • Du kan inte ändra namn på en skyddad fil. För att ändra namnet på skyddad fil, ta bort skyddet från filen först och ändra sedan namnet. För anvisningar om hur man skyddar en fil, se Skydda en fil.
  • Du kan inte ändra namnet på filer i ” Music”.