Säkerhetsföreskrifter

VARNING

Utsätt inte batterierna (batteripaket eller batterier installerade) för kraftig hetta, t.ex. solsken, eld eller liknande, under en lång tid.

  • Inspelad musik är begränsad till endast privat bruk. Om musik används för andra ändamål krävs tillstånd från copyrightinnehavarna.
  • Sony tar inget ansvar för ofullständig inspelning/nedladdning eller skadad data på grund av problem med IC-inspelaren eller datorn.
  • Beroende på typen av text och teckensnittet, visas eventuellt inte texten på IC-inspelaren på rätt sätt på enheten. Detta beror på:
    • Kapaciteten för den anslutna IC-inspelaren.
    • IC-inspelaren fungerar inte på rätt sätt.
    • Innehållet är skrivet på ett språk eller med tecken som inte stöds av IC-inspelaren.

Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier och elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europiska länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, batteriet eller på förpackningen betyder att produkten samt batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall.

På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly.

För att säkerställa för att dessa produkter och batterier blir hanterade på ett riktigt sätt, kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars orsakats av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.

När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker.

För att försäkra att batteriet och de elektriska produkter blir behandlat korrekt skall dessa produkter levereras till en återvinningsstation för batterier och elektriska produkter när de är förbrukat.

För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.

För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten eller batteriet.

Meddelande till kunder: Följande information gäller endast för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv tillämpas.

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor som rör produkternas överensstämmelse, grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning skall ställas till den auktoriserade representanten, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. För service och garantiärenden, vänligen se de adresser som finns i de separata service och garantihandlingarna.

För att förhindra eventuella hörselskador ska du inte under långa stunder lyssna på ljud med hög volym.

CE-märkningens giltighet är begränsad till endast de länder där den är juridiskt tillämplig, i huvudsak länderna inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).