Lista över meddelanden

HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.

Alla knapparna är avaktiverade på grund av att din IC-inspelare är i HOLD-status för att förhindra oavsiktlig användning. Skjut POWER・HOLD-brytaren till mittpunkten för att frigöra IC-inspelaren från HOLD-statusen.

(Se Frigöra IC-inspelaren från HOLD-status.)

System Error - Restart This Device

Ett systemfel upptäcktes av något skäl. Skjut POWER・HOLD-brytaren till ”POWER” och håll den i 8 sekunder eller längre för att starta om din IC-inspelare.

(Se Starta om IC-inspelaren.)

Low Battery Level

Du kan inte formatera minnet eller radera alla filerna i en mapp eftersom batteriet nästan är slut. Ladda batteriet.

(Se Ladda batteriet med en dator.)

Charge Battery

Batteriet är svagt. Ladda batteriet.

(Se Ladda batteriet med en dator.)

SD Card Error

 • Ett fel upptäcktes när du satte in ett microSD-kort i microSD-kortplatsen. Ta ur microSD-kortet och sätt in det igen. Om det här meddelandet fortsätter att visas, ska du använda ett nytt microSD-kort.

 • microSD-kortet är skrivskyddat. Lås upp microSD-kortet.

 • Du satte in ett skrivskyddat microSD-kort. Du kan inte använda skrivskyddade microSD-kort på din IC-inspelare.

Memory Full

Det återstående lediga utrymmet i det inbyggda minnet eller microSD-kortet är otillräckligt. Radera några filer och gör om inspelningen igen.

(Se Radera en fil.)

File Full

Det sammanlagda antalet mappar och filer eller det totala antalet filer har nått gränsen. Det går inte att skapa fler filer. Radera några filer och skapa filen igen.

(Se Radera en fil.)

Settings are Full

Track Marks are Full

Antalet spårmarkeringar har nått gränsen. Du kan inte lägga till fler spårmarkeringar. Radera några spårmarkeringar som inte behövs.

(Se Radera en spårmarkering.)

Built-In Memory Needs to be Formatted / SD Card Needs to be Formatted

 • Det inbyggda minnet eller microSD-kortet har formaterats av en dator. Din IC-inspelare kan inte skapa den erforderliga hanteringsfilen för användning. Se till att använda IC-inspelaren, inte en dator, för att formatera det inbyggda minnet eller microSD kortet.

  (Se Formatera minnet (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

 • Det inbyggda minnet eller microSD-kortet innehåller inte REC_FILE-mappen. När det inbyggda minnet eller microSD-kortet formateras, skapas REC_FILE-mappen automatiskt.

  (Se Formatera minnet (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

Process Error

 • Skjut POWER・HOLD-brytaren till ”POWER” och håll den i 8 sekunder eller längre för att starta om din IC-inspelare. Om felet kvarstår, gör en säkerhetskopia av viktiga data och använd IC-inspelaren till att formatera det inbyggda minnet eller microSD-kortet.

  (Se Starta om IC-inspelaren och Formatera minnet (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

 • Ett filsystemfel upptäcktes i det inbyggda minnet eller microSD-kortet. Det kan ha formaterats av en dator. Använd din IC-inspelare till att formatera det inbyggda minnet eller microSD-kortet.

  (Se Formatera minnet (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

 • Om åtgärderna ovan inte hjälper, rådfråga närmaste Sony-återförsäljare.

No folder

 • Den minneslagring som du valde som destination för flyttning/kopiering innehåller inte några mappar. Skapa en mapp och utför åtgärden igen.

  (Se Skapa en mapp.)

 • REC_FILE-mappen innehåller inga mappar. Skapa en mapp och utför åtgärden igen.

  (Se Skapa en mapp)

No File

Mappen som du valde innehåller inte några filer. Det finns ingen fil att flytta eller kopiera.

No Track Marks

Filen som du valde innehåller inte några spårmarkeringar som du kan radera. Att välja ”At All Track Marks” för ”Divide” med OPTION-menyn fungerar inte heller.

Cannot Format SD Card Because No SD Card Is Inserted

Din IC-inspelare har inget microSD-kort isatt. Sätt in ett microSD-kort.

(Se Föra in ett minneskort.)

No SD Card

Din IC-inspelare har inget microSD-kort isatt. ”Move to SD Card” och ” Copy to SD Card” för ”Move/Copy File”-funktionen kan inte användas.

Cannot Add Additional Folders

 • Det sammanlagda antalet mappar och filer har nått gränsen. Det går inte att skapa fler filer. Radera några mappar eller filer och skapa mappen igen.

  (Se Radera en fil och Radera en mapp.)

 • Löpnumret för mappnamnet har nått gränsen. Radera mappar som inte behövs och och skapa mappen igen.

  (Se Radera en mapp.)

Could Not Create Folder

 • MicroSD-kortet är skrivskyddat. Lås upp microSD-kortet.
 • Ett filsystemfel upptäcktes i det inbyggda minnet eller microSD-kortet. Det kan ha formaterats av en dator. Använd din IC-inspelare till att formatera det inbyggda minnet eller microSD-kortet.

  (Se Formatera minnet (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

Could Not Delete Folder

 • MicroSD-kortet är skrivskyddat. Lås upp microSD-kortet.

 • Ett filsystemfel upptäcktes i det inbyggda minnet eller microSD-kortet. Det kan ha formaterats av en dator. Använd din IC-inspelare till att formatera det inbyggda minnet eller microSD-kortet.

  (Se Formatera minnet (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

File Protected

Filen som du valde är skyddad eller ”read-only”. Det går inte att radera filen. Använd din IC-inspelare till att ta bort skyddet från filen, eller använd en dator för rensa skrivskyddet.

(Se Skydda en fil.)

Protected Files Not Deleted

Filen som du valde är skyddad eller ”read-only”. Använd din IC-inspelare till att ta bort skyddet från filen, eller använd en dator för ta bort skrivskyddet.

(Se Skydda en fil.)

Some Data Not Deleted

Om den valda mappen innehåller undermappar, kommer undermapparna och filerna i dem inte att raderas.

Unknown Data

 • Dessa data är inte i ett filformat som stöds av din IC-inspelare. IC-inspelaren stöder filtyperna LPCM(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).

  (Se Tekniska specifikationer.)

 • Du kan inte spela upp upphovsrättsskyddade filer.
 • Filen som du valde är skadad. Du kan inte spela eller redigera den.

File in Format That Does Not Allow Editing

 • Det går inte att dela den fil som du har redigerat med något annat program än Sound Organizer 2.

 • Dessa data är inte i ett filformat som stöds av din IC-inspelare. IC-inspelaren stöder filtyperna LPCM(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).

  (Se Tekniska specifikationer.)

Invalid Operation

 • Ett filsystemfel upptäcktes i det inbyggda minnet eller microSD-kortet. Det kan ha formaterats av en dator. Använd din IC-inspelare till att formatera det inbyggda minnet eller microSD-kortet.

  (Se Formatera minnet (Format Built-In Memory/Format SD Card).)

 • Det inbyggda minnet har ett felaktigt block. Det går inte att skriva data på kortet. Du måste lämna in din IC-inspelare för reparation.
 • microSD-kortet har ett felaktigt block. Det går inte att skriva data på kortet. Byt ut microSD-kortet mot ett nytt.
 • Det återstående lediga utrymmet i det inbyggda minnet eller microSD-kortet är otillräckligt. Det går inte att byta namn på någon mapp eller fil. Radera mappar eller filer som inte längre behövs och utgör åtgärden igen.

  (Se Radera en mapp och Radera en fil.)

 • Löpnumret för mapp- eller filnamnet har nått gränsen. Radera mappar eller filer som inte längre behövs och utgör åtgärden igen.

  (Se Radera en mapp och Radera en fil.)

 • Filnamnet överskrider det maximala antalet tecken. Du kan inte dela filen. Förkorta filnamnet.
 • Det finns en spårmarkering strax före eller efter punkten där du vill dela filen. Att välja ”At All Track Marks” för ”Divide” med OPTION-menyn fungerar inte.
 • Det finns en spårmarkering nära början eller slutet av filen. Att välja ”At All Track Marks” för ”Divide” med OPTION-menyn fungerar inte.
 • Det går inte att dela filen vid en punkt nära början eller slutet av filen.
 • Det finns en fil med samma namn som har spårmarkeringar. Det går inte att flytta, kopiera eller dela filen.

New File

Filen under inspelning har nått max. storleksgräns (4 GB för en LPCM-fil och 1 GB för en MP3-fil). Filen delas automatiskt och inspelningen fortsätter som en ny fil.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder

Det sammanlagda antalet filer i en mapp eller det totala antalet filer överskrider gränsen. Du kan inte dela filen. Radera filer som inte längre behövs och dela filen igen.

(Se Radera en fil.)

Same File Name Exists

Det finns redan en fil med samma namn. Du kan inte skapa mer än 1 fil med samma namn.

System Error

Ett systemfel upptäcktes av något skäl. Skjut POWER・HOLD-brytaren till ”POWER” och håll den i 8 sekunder eller längre för att starta om din IC-inspelare. Om felet kvarstår, kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.

(Se Starta om IC-inspelaren.)

Only Activated When Built-in Microphone Used

Du försöker ändra känslighetsnivån för de inbyggda mikrofonerna medan en extern mikrofon är ansluten till din IC-inspelare. Du kan bara göra en ändring för ”Built-in Mic Sensitivity” medan de inbyggda mikrofonerna är aktiva som ingångskälla.

(Se Välja känslighetsnivå för de inbyggda mikrofonerna (Built-in Mic Sensitivity).)

Only Activated When External Input Used

Du försöker ändra ljudingångstypen till en extern mikrofon då en sådan inte är ansluten till din IC-inspelare. Du kan bara göra en ändring för ”Ext. Input Setting” medan en extern mikrofon är ansluten.

(Se Välja typ av ljudingång och känslighetsnivå för den externa mikrofonen (Ext. Input Setting).)

Operation Invalid While Playing

Du har valt ett menyobjekt på OPTION- eller HOME-menyn som inte är tillgängligt för körning under uppspelning. Stoppa uppspelningen och välj objektet igen.

Operation Invalid While Recording

Du har valt ett menyobjekt på OPTION- eller HOME-menyn som inte är tillgängligt för körning under inspelning av ljud eller FM-radio (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F). Stoppa inspelningen och välj objektet igen.

Operation Invalid While Using FM Radio

Du har valt ett objekt i OPTION- eller HOME-menyn som inte kan köras medan du lyssnar på FM-radio. Stäng av FM-radion och välj sedan menyn (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F).

Deactivated When Audio IN Used

Du försöker ändra Recording Filter-inställningen medan ”Ext. Input Setting” är inställt på ”Audio IN”. Recording Filter-funktionen kan inte användas medan ”Audio IN” är valt.

(Se Välja typ av ljudingång och känslighetsnivå för den externa mikrofonen (Ext. Input Setting) och Minska brus under inspelning (Recording Filter).)