Auto Slow Shutter

videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastavenie možnosti automatickej úpravy rýchlosti uzávierky pri snímaní videozáznamov v prípade, že je objekt tmavý. Táto funkcia sa nedá použiť počas snímania spomalených/zrýchlených videozáznamov.

  1. MENU (Exposure/Color) → [Exposure][Auto Slow Shutter] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Použije sa automatická pomalá uzávierka. Pri snímaní na slabo osvetlených miestach sa rýchlosť uzávierky automaticky zníži. Môžete znížiť šum vo videozázname pomocou nízkej rýchlosti uzávierky pri snímaní na miestach so slabým osvetlením.
Off:
Funkcia automatickej pomalej uzávierky (Auto Slow Shutter) sa nepoužije. Nasnímaný videozáznam bude tmavší, ako keď sa zvolí [On], ale videozáznamy môžete snímať s plynulejším pohybom a menším rozmazaním objektu.

Poznámka

  • [Auto Slow Shutter] nebude fungovať v nasledujúcich situáciách:
    • (Shutter Priority)
    • (Manual Exposure)
    • Keď je [ISO] nastavené na inú možnosť ako [ISO AUTO]
    • Keď sa [Exposure Ctrl Type] nastaví na [Flexible Exp. Mode] a spôsob úpravy rýchlosti uzávierky sa nastaví na [Manual]