AF Subj. Shift Sensitivity

videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastaví sa citlivosť, s ktorou sa zaostrovanie prepne na iný objekt, keď pôvodný objekt opustí oblasť zaostrovania alebo sa nezaostrený objekt v popredí priblíži k oblasti zaostrovania počas snímania videozáznamu.

  1. MENU (Focus) → [AF/MF][AF Subj. Shift Sensitivity] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

5(Responsive)/4/3/2/1(Locked on):
Zvoľte vyššiu hodnotu, keď chcete snímať rýchlo sa pohybujúci objekt alebo viaceré objekty počas nepretržitého prepínania zaostrenia.
Zvoľte nižšiu hodnotu, keď chcete zachovať stabilné zaostrenie, alebo chcete zachovať zaostrenie na konkrétnom cieli bez ovplyvnenia ostatnými objektmi.