Remote Zoom Speed (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastaví sa rýchlosť zoomu pri vykonávaní úkonov zoomu pomocou diaľkového ovládača (predáva sa osobitne) alebo funkcie diaľkového snímania prostredníctvom smartfónu. Môže sa to nastaviť osobitne pre pohotovostný režim snímania a snímanie videozáznamu.

  1. MENU (Shooting) → [Zoom][Remote Zoom Speed] → požadovaná položka nastavenia.

Podrobnosti položky ponuky

Speed Type:
Nastaví sa možnosť uzamknutia rýchlosti zoomu. ([Variable]/[Fix])
Fixed Speed :
Nastaví sa rýchlosť zoomu počas pohotovostného režimu snímania, keď sa [Speed Type] nastaví na [Fix]. (1 (Slow)8 (Fast))
Fixed Speed :
Nastaví sa rýchlosť zoomu počas snímania videozáznamu, keď sa [Speed Type] nastaví na [Fix]. (1 (Slow)8 (Fast))

Rada

  • Keď sa [Speed Type] nastaví na [Variable], stlačením ovládacieho prvku zoomu na diaľkovom ovládači sa zvýši rýchlosť zoomu (niektoré diaľkové ovládače však nepodporujú premenlivý zoom).
  • Ak sa [Speed Type] nastaví na [Fix], vysoká rýchlosť sa nastaví pre [Fixed Speed] a nízka rýchlosť sa nastaví pre [Fixed Speed], zorný uhol sa môže zmeniť rýchlo počas pohotovostného režimu snímania a pomaly počas snímania videozáznamu.

Poznámka

  • Ak zvýšite rýchlosť zoomu, môže sa zaznamenať zvuk úkonov zoomu.