Disp Specified Time Img.

Zábery môžete zobraziť určením dátumu a času snímania.

  1. MENU (Playback) → [Playback Option][Disp Specified Time Img.].
  2. Nastavte dátum a čas záberu, ktorý sa má zobraziť, pomocou ovládacieho kolieska a potom stlačte stred.

    Zobrazí sa záber nasnímaný v určenom dátume a čase.

    • Ak sa žiadne zábery nasnímané v rámci určeného dátumu a času nevyskytujú, zobrazí sa záber najbližšie k danému dátumu a času.

Poznámka

  • Keď sa [Disp Specified Time Img.] vykoná počas prehliadania záberov v skupine, zobrazí sa záber nasnímaný najbližšie k dátumu a času v skupine.
  • Pri videozáznamoch sa za dátum a čas snímania bude považovať dátum a čas, kedy sa spustilo snímanie.