Počet záberov, ktoré je možné nasnímať

Keď vložíte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnete fotoaparát, na displeji sa zobrazí počet záberov, ktoré je možné nasnímať (pokiaľ budete pokračovať v snímaní s aktuálnymi nastaveniami).

Poznámka

  • Na každú pamäťovú kartu je možné zaznamenať maximálne 40 000 statických záberov. Ak počet zaznamenaných záberov dosiahne horný limit, vymeňte pamäťovú kartu.
  • Keď „0“ (počet záberov, ktoré je možné zaznamenať) bliká oranžovou farbou, pamäťová karta je plná alebo počet zaznamenaných záberov presahuje počet, ktorý je možné spravovať pomocou databázového súboru. Vymeňte pamäťovú kartu za inú, alebo vymažte zábery z aktuálnej pamäťovej karty. Pri prenose záberov na pamäťovej karte do počítača atď. sa počet záberov, ktoré je možné zaznamenať, môže zobrazovať ako „0“. V takomto prípade bude možné zaznamenať zábery vykonaním funkcie [Recover Image DB].
  • Keď „NO CARD“ bliká oranžovou farbou, znamená to, že nie je vložená žiadna pamäťová karta. Vložte pamäťovú kartu.
  • Ak sa zobrazí ikona (Výstraha) alebo ikona (Porucha), na pamäťovej karte je niečo nesprávne. Pamäťovú kartu vymeňte za inú.

Počet záberov, ktoré je možné zaznamenať na pamäťovú kartu

V nasledujúcej tabuľke je uvedený približný počet záberov, ktoré je možné uložiť na pamäťovú kartu naformátovanú v tomto fotoaparáte.

Zobrazené čísla odrážajú nasledujúce podmienky:

  • Používanie pamäťovej karty Sony
  • [Aspect Ratio] je nastavený na [3:2] a [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] je nastavená na [L: 33M]. *1


Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok pri snímaní a typu použitej pamäťovej karty.

(Jednotky: zábery)

JPEG Quality/HEIF Quality/ File Format Pamäťová karta SD Pamäťová karta CFexpress Type A
64 GB 128 GB 80 GB 160 GB
JPEG Light 9 000 20 000 11 000 23 000
JPEG Standard 6 800 13 000 7 900 16 000
JPEG Fine 4 800 9 600 5 600 11 000
JPEG Extra fine 2 300 4 700 2 700 5 500
HEIF Light 14 000 29 000 16 000 33 000
HEIF Standard 10 000 21 000 12 000 25 000
HEIF Fine 7 800 15 000 9 000 18 000
HEIF Extra fine 5 400 10 000 6 300 12 000
RAW & JPEG (Komprimované RAW)*2 1 000 2 200 1 200 2 500
RAW & HEIF (Komprimované RAW)*2 1 200 2 400 1 300 2 800
RAW (Komprimované RAW) 1 400 2 800 1 600 3 300
RAW & JPEG (Bezstratovo komprimované: L)*2 1 000 2 000 1 100 2 300
RAW & HEIF (Bezstratovo komprimované: L)*2 1 100 2 200 1 200 2 500
RAW (Bezstratovo komprimované: L) 1 200 2 600 1 500 3 000
RAW & JPEG (Nekomprimované RAW)*2 660 1 300 770 1 500
RAW & HEIF (Nekomprimované RAW)*2 690 1 300 810 1 600
RAW (Nekomprimované RAW) 760 1 500 890 1 700

*1Keď sa [Aspect Ratio] nastaví na inú možnosť ako [3:2], môžete zaznamenať viac záberov, ako je uvedené v tabuľke vyššie. (okrem prípadu, keď sa zvolí [RAW])

*2Kvalita záberov vo formáte JPEG, keď je zvolená možnosť [RAW & JPEG]: [Fine]
Kvalita záberov vo formáte HEIF, keď je zvolená možnosť [RAW & HEIF]: [Fine]

Poznámka

  • Aj keď je počet záberov, ktoré je možné zaznamenať, vyšší ako 9 999 záberov, zobrazí sa „9999“.