Nastavenie spôsobu preskakovania medzi zábermi (Image Jump Setting)

Nastaví sa spôsob preskakovania medzi prehliadaním záberov pre predný ovládač, zadný ovládač L a zadný ovládač R v uvedenom poradí.

  1. MENU (Playback) → [Playback Option][Image Jump Setting] → Zvoľte ovládač, pre ktorý by ste chceli zmeniť nastavenie a potom zvoľte požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

One by one - By 100 images:
Preskočí v jednotkách určeného počtu záberov.
By 3 minutes/By 5 minutes/By 10 minutes/By 30 minutes/By 1 hour/By 3 hours/By 6 hours/By 12 hours/By 24 hours:
Preskočí medzi zábermi o určenú časovú jednotku na základe dátumu a času snímania záberov.
Protect Only:
Prehliadanie len chránených záberov.
Rating Only:
Prehliadanie všetkých hodnotených záberov.
Rating Only () - Rating Only ():
Zobrazia sa len zábery, pre ktoré sa určilo hodnotenie ().
W/O Rating Only:
Zobrazia sa len zábery, ktoré nie sú hodnotené.
Shot Mark Only:
Nastaví sa cieľ preskočenia záberu len pre zábery so značkami záberov.
Shot Mark1 Only/Shot Mark2 Only:
Nastaví sa cieľ preskočenia záberu len pre zábery s určenou značkou záberu.
No Shot Mark:
Nastaví sa cieľ preskočenia záberu len pre zábery bez značiek záberu.
Divider Frame Only:
Nastaví sa cieľ preskočenia záberu len pre deliace snímky.
Image After Divider:
Nastaví sa cieľ preskočenia záberu len pre zábery vedľa deliacich snímok.


Spôsob pridania značky záberu do videozáznamu

Ak pridáte značku záberu počas snímania videozáznamu, budete ju môcť použiť ako značku na voľbu, prenos alebo úpravu videozáznamu.

Priraďte [Add Shot Mark1] / [Add Shot Mark2] požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key/Dial Set.] a stlačte používateľské tlačidlo počas snímania videozáznamu.

  • Môžete tiež pridať značku záberu počas prehrávania videozáznamu priradením [Add/Delete Shot Mark1] / [Add/Delete Shot Mark2] požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key Setting] a stlačením používateľského tlačidla.


Spôsob vytvorenia deliacej snímky

Vytvorením deliacej snímky medzi reláciami snímania ju môžete použiť ako značku pri voľbe záberov.

Vopred priraďte [Create Divider Frame] požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key/Dial Set.] a stlačte používateľské tlačidlo, keď chcete vytvoriť deliacu snímku.

Poznámka

  • Keď sa zvolí [One by one], [By 10 images] alebo [By 100 images], jedna skupina sa bude počítať ako jeden záber.