Network Streaming (videozáznam)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Fotoaparát môžete pripojiť k internetovej sieti buď prostredníctvom káblového, alebo bezdrôtového pripojenia a vykonávať živý internetový prenos obrazu a zvuku z fotoaparátu.

Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 3.00 alebo novšej.

 1. Pripojte fotoaparát a smartfón prostredníctvom funkcie Bluetooth.
 2. Zaregistrujte informácie, ako sú cieľový server pripojenia a kľúč prenosu údajov pre distribučnú službu, ktorá sa má použiť v Creators’ App.
 3. Vo fotoaparáte zvoľte MENU (Network) → [Streaming][Network Streaming] → Nastavte [Streaming] na možnosť [On].

  [Streaming:Standby] sa objaví na obrazovke fotoaparátu. Potom sa fotoaparát prepne do stavu pohotovostného režimu prenosu údajov.

  • V Creators’ App môžete zvoliť aj nastavenia kvality záberov atď.
 4. Stlačením stredu ovládacieho kolieska spustíte prenos údajov.
  [Streaming:Output] sa objaví na obrazovke fotoaparátu.
  • Prenos údajov môžete spustiť aj z Creators’ App.
  • Opätovným stlačením stredu ukončíte prenos údajov.

Podrobnosti položky ponuky

Streaming:
Nastaví sa možnosť vykonávania sieťového prenosu údajov. ([On]/[Off])
Stream Connect Error Display:
Zobrazia sa informácie o chybe, keď sa fotoaparát nedokáže pripojiť k internetovej sieti alebo distribučnému serveru sieťového prenosu údajov.
Output Img. Quality Set:
Nastaví sa kvalita záberov výstupu videozáznamu sieťového prenosu údajov. ([Quality]/[Resolution]/[Frame Rate]/[Bit Rate])
Output Information Display:
Zobrazia sa informácie týkajúce sa sieťového prenosu údajov.
Movie Rec During Streaming:
Nastaví sa možnosť aktivácie záznamu na záznamové médium počas sieťového prenosu údajov. ([Enable]/[Disable])
Emphasized Output Display:
Nastaví sa možnosť zobrazenia modrého rámčeka okolo celého monitora počas sieťového prenosu údajov. ([On]/[Off])
Root Certificate Error:
Nastaví sa možnosť pripojenia, keď sa vyskytne chyba sieťového certifikátu počas pripájania k RTMPS. ([Does Not Connect]/[Connect])

Rada

 • Ak priradíte nastavenie priblíženia, sieťový prenos údajov atď. ovládaču alebo ovládaciemu koliesku alebo ich zaregistrujete do ponuky funkcií, budete môcť upraviť tieto hodnoty aj počas sieťového prenosu údajov.
 • Formát dát internetového prenosu je nasledovný.
  • Formát obrazového signálu: YUV420
  • Formát zvukového signálu: 48 kHz, 16-bitový, 2-kanálový
 • Pri použití externého mikrofónu môžete dosiahnuť minimálny časový posun medzi vaším hlasom a pohybom vašich úst pripojením mikrofónu ku konektoru (mikrofón) fotoaparátu.
 • Ak chcete nakonfigurovať podrobné nastavenia pre kvalitu záberov prenosu údajov, nastavte [Quality] na [Custom] a potom nastavte [Resolution], [Frame Rate] a [Bit Rate] v príslušnom poradí.

Poznámka

 • Pokiaľ prebieha sieťový prenos údajov, fotoaparát bude vždy nastavený na režim snímania videozáznamov bez ohľadu na režim snímania pred spustením prenosu.
 • Počas sieťového prenosu údajov nie je možné vykonávať nasledujúce úkony.
  • Prechod na obrazovku ponuky
  • Prechod na obrazovku prehrávania
  • PC Remote
  • Prenos FTP
  • Diaľkové snímanie
  • Cloud Connection
  • Prenos prostredníctvom smartfónu
 • Pokiaľ prebieha sieťový prenos údajov, nasledujúce funkcie budú deaktivované.
  • Power Save Start Time
  • Auto Monitor OFF
 • Pri zázname na záznamové médium počas sieťového prenosu údajov sa budú na formát súborov videozáznamu a snímkovú frekvenciu záznamu vzťahovať nasledujúce obmedzenia.
  • Ak sa [Resolution] nastaví na [4K (2160p)] alebo [2K (1440p)], [File Format] sa nebude dať nastaviť na [XAVC HS 4K].
  • Pri vysielaní bude [Rec Frame Rate] rovnaká ako [Frame Rate] pre videozáznam.
 • Počas sieťového prenosu údajov nie je možné zmeniť nastavenie [Movie Rec During Streaming].
 • V závislosti od teploty prostredia, nastavenia kvality výstupného obrazu na prenos, nastavenia pre záznam videozáznamov počas prenosu, prostredia pripojenia prostredníctvom Wi-Fi a podmienok používania pred spustením prenosu môže vnútorná teplota fotoaparátu stúpnuť a doba dostupná na prenos sa môže skrátiť.
 • V závislosti od vášho sieťového prostredia môže dôjsť k prerušeniu šírenia obrazového/zvukového signálu. V takomto prípade prejdite na rýchlejšiu a stabilnejšiu internetovú sieť alebo znížte hodnotu nastavenia pre [Bit Rate].