Licencia

Poznámky týkajúce sa licencie

Tento výrobok je vybavený softvérom, ktorý sa používa na základe licenčných zmlúv s vlastníkmi daného softvéru. Na základe žiadostí vlastníkov autorských práv týkajúcich sa týchto softvérových aplikácií máme povinnosť vás informovať o nasledovnom. Licencie (v angličtine) sú uložené vo vnútornej pamäti vášho výrobku. Zriaďte pripojenie veľkokapacitnej pamäte medzi týmto výrobkom a počítačom, aby ste si mohli prečítať licencie v priečinku „PMHOME“ - „LICENSE“.

TENTO VÝROBOK MÁ UDELENÚ LICENCIU NA ZÁKLADE PORTFÓLIA PATENTOV AVC URČENÚ NA OSOBNÉ POUŽITIE SPOTREBITEĽOM ALEBO INÉ POUŽITIA, PRI KTORÝCH SA NEZÍSKAVA ODMENA ZA

(i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC („VIDEO AVC“)

A/ALEBO

(ii) DEKÓDOVANIE VIDEA AVC, KTORÉ BOLO KÓDOVANÉ SPOTREBITEĽOM VYKONÁVAJÚCIM OSOBNÚ ČINNOSŤ A/ALEBO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEA, KTORÝ VLASTNÍ LICENCIU NA POSKYTOVANIE VIDEA AVC.

ŽIADNA LICENCIA SA NEUDEĽUJE ANI NEMOŽNO PREDPOKLADAŤ JEJ UDELENIE NA AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE. ĎALŠIE INFORMÁCIE, VRÁTANE INFORMÁCIÍ TÝKAJÚCICH SA PROPAGAČNÝCH, INTERNÝCH A KOMERČNÝCH POUŽITÍ A UDELENIA LICENCIE, JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C.

POZRITE SI HTTPS://WWW.MPEGLA.COM

Vzťahuje sa naň jeden alebo viac patentov spoločnosti HEVC uvedených na stránke patentlist.accessadvance.com.


Informácie o aplikačnom softvéri GNU GPL/LGPL

Softvér zahrnutý do tohto výrobku obsahuje softvér chránený autorskými právami, pre ktorý je udelená licencia v rámci licencie GPLv2 a ďalších licencií, ktoré môžu vyžadovať prístup k zdrojovému kódu. Kópiu príslušného zdrojového kódu môžete podľa potreby nájsť v rámci licencie GPLv2 (a ďalších licencií) na https://www.sony.net/Products/Linux/.


Zdrojový kód môžete od nás získať podľa potreby pomocou GPLv2 na fyzickom médiu na dobu troch rokov po našom poslednom dodaní tohto výrobku na základe žiadosti prostredníctvom formulára na https://www.sony.net/Products/Linux/.
Táto ponuka platí pre kohokoľvek po prijatí týchto informácií.