File Settings

Nakonfigurujte nastavenia pre názvy súborov nasnímaných videozáznamov.

 1. MENU → (Shooting) → [File][File Settings] → požadovaná položka nastavenia.

Podrobnosti položky ponuky

File Number:
Môžete nastaviť spôsob priraďovania čísel súborov videozáznamom.
[Series]: Čísla súborov sa neresetujú ani pri zmene pamäťovej karty.
[Reset]: Pri zmene pamäťovej karty sa resetujú čísla súborov.
Series Counter Reset:
Používané počítadlo sérií sa resetuje, keď sa [File Number] nastaví na [Series].
File Name Format:
Môžete nastaviť formát pre názvy súborov videozáznamov.
[Standard]: Názov súboru nasnímaného videozáznamu začína s „C“. Príklad: C0001
[Title]: Názov súboru nasnímaného videozáznamu bude „Názov+číslo súboru“.
[Date + Title]: Názov súboru nasnímaného videozáznamu bude „Dátum+názov+číslo súboru“.
[Title + Date]: Názov súboru nasnímaného videozáznamu bude „Názov+dátum+číslo súboru“.
Title Name Settings:
Názov môžete nastaviť, keď je [File Name Format] nastavený na [Title], [Date + Title] alebo [Title + Date].

Rada

 • Nastavenia pre [File Number] a [File Name Format] sa použijú pre slot 1 aj slot 2.
 • Keď sa [File Number] nastaví na [Series], čísla súborov sa budú postupne priraďovať v rámci pamäťových kariet v slotoch, aj keď prepnete nastavenie pre [Rec. Media Settings][Recording Media] medzi slotom 1 a 2.

Poznámka

 • Len alfanumerické znaky a symboly je možné zadať pre [Title Name Settings]. Zadať je možné maximálne 37 znakov.
 • Názvy určené pomocou [Title Name Settings] sa použijú len pre videozáznamy nasnímané po vykonaní tohto nastavenia.
 • Nie je možné nastaviť spôsob priraďovania názvov priečinkov videozáznamom.
 • Ak používate pamäťovú kartu SDHC, [File Name Format] sa uzamkne na [Standard].
 • Ak vložíte pamäťovú kartu použitú s [File Name Format] nastaveným na niektorú z nasledujúcich možností do iného zariadenia, pamäťová karta nemusí fungovať správne.
  • [Title]
  • [Date + Title]
  • [Title + Date]
 • Ak existujú nepoužité čísla kvôli odstráneniu súborov atď., tieto čísla sa znova použijú, keď číslo súboru videozáznamu dosiahne „9999“.