Face/Eye Prior. in AF (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastaví sa to, či fotoaparát bude alebo nebude rozpoznávať tváre a oči vnútri oblasti zaostrovania počas vykonávania automatického zaostrovania a potom automaticky zaostrí na oči (Eye AF).

  1. MENU (Focus) → [Face/Eye AF][Face/Eye Prior. in AF] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zaostrí sa na tváre alebo oči s prioritou, ak sa vnútri alebo okolo určenej oblasti zaostrovania nachádzajú tváre alebo oči.
Off:
Pri vykonávaní automatického zaostrovania sa tváram ani očiami neudelí priorita.

Rada

  • Kombináciou funkcie [Face/Eye Prior. in AF] s [Focus Area][Tracking] môžete zachovať zaostrenie na pohybujúce sa oko alebo pohybujúcu sa tvár.
  • Keď sa [Face/Eye Priority Select] priradí požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key/Dial Set.] alebo [Custom Key/Dial Set.], budete môcť zapnúť alebo vypnúť funkciu [Face/Eye Prior. in AF] stlačením tohto tlačidla.
  • Priradením [Face/Eye Prio. Off Hold] alebo [Face/Eye Prio. Off Tggle.] požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key/Dial Set.] môžete dočasne prepnúť [Face/Eye Prior. in AF] na [Off] pomocou príslušného tlačidla.

Poznámka

  • Ak fotoaparát nerozpozná žiadne tváre ani oči vnútri či okolo určenej oblasti zaostrovania, zaostrí na iný rozpoznateľný objekt.
  • Keď je režim snímania nastavený na [Intelligent Auto], [Face/Eye Prior. in AF] sa uzamkne na [On].