Auto Review (statický záber)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nasnímaný záber môžete skontrolovať na displeji bezprostredne po nasnímaní. Môžete tiež nastaviť časový interval zobrazenia pre automatickú kontrolu záberu (Auto Review).

  1. MENU (Setup) → [Display Option][Auto Review] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

10 Sec/5 Sec/2 Sec:
Nasnímaný záber sa zobrazí na displeji bezprostredne po nasnímaní na zvolený časový interval. Ak použijete funkciu zväčšenia počas automatickej kontroly záberu, daný záber môžete skontrolovať pomocou rozsahu zväčšenia.
Off:
Automatická kontrola záberu sa nezobrazí.

Poznámka

  • Keď použijete funkciu, ktorá vykonáva spracovanie záberov, dočasne sa môže zobraziť záber pred spracovaním a potom záber po spracovaní.
  • Nastavenia DISP (Nastavenie zobrazenia) sa použijú na zobrazenie pri automatickej kontrole záberu (Auto Review).