Exposure Ctrl Type

videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Keď nastavíte otočný prepínač režimov na P/A/S/M, počas snímania videozáznamu budete môcť zvoliť spôsob nastavenia expozície (rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO). Pomocou [P/A/S/M Mode] môžete zvoliť expozičný režim s použitím P/A/S/M na otočnom prepínači režimov. Pomocou [Flexible Exp. Mode] môžete jednotlivo prepínať medzi automatickými a manuálnymi nastaveniami hodnoty clony, rýchlosti uzávierky a citlivosti ISO tak, ako pomocou systému ovládania expozície profesionálneho fotoaparátu.

  1. MENU (Shooting) → [Shooting Mode][Exposure Ctrl Type] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

P/A/S/M Mode:
Zvoľte požadovaný expozičný režim z možností [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] a [Manual Exposure].
Flexible Exp. Mode:
Hodnota clony, rýchlosť uzávierky a citlivosť ISO sa nastavia automaticky (Auto) alebo manuálne (Manual).
Medzi automatickými a manuálnymi nastaveniami môžete prepínať pomocou priradeného používateľského tlačidla alebo zmeniť clonu, rýchlosť uzávierky a citlivosť ISO otočením predného ovládača, zadného ovládača L, zadného ovládača R a ovládacieho kolieska.

Poznámka

  • Aj keď sa [Exposure Ctrl Type] nastaví na [Flexible Exp. Mode], keď snímate videozáznam stlačením tlačidla MOVIE (videozáznam) v režime snímania statických záberov, videozáznam sa nasníma v expozičnom režime zvolenom pomocou otočného prepínača režimov.