Phase Detect. Area

statický záber

Nastavenie možnosti zobrazenia oblasti automatického zaostrovania s fázovou detekciou.

  1. MENU (Focus) → [Focus Area][Phase Detect. Area] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zobrazenie oblasti automatického zaostrovania s fázovou detekciou.
Off:
Oblasť automatického zaostrovania s fázovou detekciou sa nezobrazí.

Poznámka

  • Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou je dostupné len pri kompatibilných objektívoch. Ak je pripojený nekompatibilný objektív, nebude možné použiť automatické zaostrovanie s fázovou detekciou. Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou nemusí fungovať ani s niektorými kompatibilnými objektívmi, ako sú napríklad objektívy zakúpené v minulosti, ktoré neboli aktualizované.Podrobnosti o kompatibilných objektívoch nájdete na webovej stránke spoločnosti Sony vo vašej oblasti, alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky Sony alebo miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
  • Pri snímaní záberov pomocou objektívu kompatibilného s pokrytím celého obrazového poľa sa oblasť automatického zaostrovania s fázovou detekciou nezobrazí, aj keď sa [Phase Detect. Area] nastaví na [On].
  • Pri snímaní videozáznamov sa oblasť automatického zaostrovania s fázovou detekciou nezobrazí.