Mazanie viacerých zvolených záberov (Delete)

Môžete vymazať viacero vybraných záberov. Po vymazaní záberu sa už daný záber nedá obnoviť. Vopred potvrďte záber, ktorý sa má vymazať.

  1. MENU(Playback) → [Delete][Delete] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

All Other Than This Img.:
Vymažú sa všetky zábery v skupine okrem daného výberu.
All Images in This Group:
Vymažú sa všetky zábery v zvolenej skupine.
Multiple Img.:
Vymažú sa zvolené zábery.
(1) Zvoľte zábery, ktoré sa majú vymazať a potom stlačte stred ovládacieho kolieska. V označovacom okienku sa zobrazí značka (označenie). Ak chcete zrušiť voľbu, znova stlačte stred a odstráňte značku (označenie).
(2) Ak chcete vymazať ďalšie zábery, zopakujte krok (1).
(3) MENU[OK].
All in this Folder:
Vymažú sa všetky zábery v zvolenom priečinku.
All with this date:
Vymažú sa všetky zábery zhotovené v rámci zvoleného dátumu.

Rada

  • Použite funkciu [Format] na vymazanie všetkých záberov vrátane chránených záberov.
  • Ak chcete zobraziť požadovaný priečinok alebo dátum, zvoľte požadovaný priečinok alebo dátum počas prehliadania vykonaním nasledujúceho postupu:
    Tlačidlo (Image Index) → zvoľte pruh naľavo pomocou ovládacieho kolieska → zvoľte požadovaný priečinok alebo dátum pomocou hornej/spodnej strany ovládacieho kolieska.
  • Ak zvolíte skupinu v [Multiple Img.], všetky zábery v danej skupine sa vymažú. Ak chcete zvoliť a vymazať konkrétne zábery v rámci skupiny, vykonajte [Multiple Img.] počas zobrazenia záberov v rámci skupiny.

Poznámka

  • Chránené zábery sa nedajú vymazať.
  • Položky ponuky, ktoré je možné zvoliť, sa menia podľa nastavenia [View Mode] a zvoleného obsahu.