Odpojenie fotoaparátu od počítača

Pred odpojením fotoaparátu od počítača vykonajte nasledujúce úkony v počítači.

 1. Kliknite na (Bezpečne odstrániť hardvér a vysunúť médiá) na paneli úloh.
 2. Kliknite na zobrazené hlásenie.
  Nasledujúce úkony budú dostupné po dokončení vyššie uvedených krokov.
  • Odpojenie USB kábla.
  • Vybratie pamäťovej karty.
  • Vypnite fotoaparát.

Poznámka

 • Pri počítačoch Mac presuňte ikonu pamäťovej karty alebo ikonu jednotky do ikony „Kôš“. Fotoaparát sa odpojí od počítača.
 • Pri niektorých počítačoch sa ikona odpojenia nemusí zobraziť. V takomto prípade je možné preskočiť vyššie uvedené kroky.
 • Neodpájajte USB kábel od fotoaparátu, kým svieti kontrolka prístupu. Môžete tým poškodiť údaje.