Program Auto

Umožňuje snímať s automatickým nastavením expozície (rýchlosti uzávierky aj hodnoty clony).

Môžete nastaviť funkcie snímania, ako je [ISO].
  1. Otočný prepínač statických záberov/videozáznamov/S&Q nastavte na požadovaný režim snímania.
  2. Nastavte otočný prepínač režimov na P (Program Auto).
  3. Funkcie snímania nastavte na požadované nastavenia.
  4. Nastavte zaostrenie a nasnímajte požadovaný objekt.

Posuv programu (len počas snímania statických záberov)

Keď nepoužívate blesk, môžete zmeniť kombináciu rýchlosti uzávierky a clony (clonového čísla) bez zmeny vhodnej expozície nastavenej fotoaparátom.

Otočením predného ovládača/zadného ovládača L zvoľte kombináciu hodnoty clony a rýchlosti uzávierky.

  • Po otočení predného ovládača/zadného ovládača L sa „P“ na displeji zmení na „P*“.
  • Ak chcete zrušiť posun programu, nastavte režim snímania na inú možnosť ako [Program Auto], alebo vypnite fotoaparát.

Poznámka

  • Podľa jasu prostredia sa posun programu expozície nemusí použiť.
  • Režim snímania nastavte na iný režim ako „P“ alebo vypnutím napájania zrušte vykonané nastavenie.
  • Keď sa jas zmení, clona (hodnota F) a rýchlosť uzávierky sa tiež zmenia pri zachovaní veľkosti posunu.