Aperture Preview

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Pri podržaní stlačeného tlačidla, ktorému ste priradili funkciu [Aperture Preview], sa clona zníži na nastavenú hodnotu clony, pričom budete môcť skontrolovať rozmazanie pred snímaním.

  1. MENU (Setup) → [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.] → nastavte funkciu [Aperture Preview] požadovanému tlačidlu.
  2. Keď snímate statické zábery, skontrolujte zábery stlačením tlačidla, ktorému je priradená funkcia [Aperture Preview].

Rada

  • Aj keď je možné zmeniť hodnotu clony počas predbežného zobrazenia, môže dôjsť k rozmazaniu snímaného objektu, ak zvolíte jasnejšiu clonu. Odporúčame znova nastaviť zaostrenie.